Administrator danych osobowych:
 Bazyluk i Wspólnicy Law & More spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 15/3,

Adres email: biuro@bazyluk.eu
 Telefon do kontaktu: tel. 728 588 245

W związku z  wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku  nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane przez administratora danych osobowych (alej ADO) zgodnie z niniejszą polityką prywatności, która określa zarówno cele przetwarzania danych osobowych, ich zakres czy termin w jakim dane te będą przez ADO przetwarzane. Dodatkowo wskazujemy również uprawnienia, które Pani / Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez ADO.

Dzięki jasnym zasadom, chcemy aby osoby, których dane osobowe przetwarzamy czuły się bezpiecznie.

Czym są dane osobowe ?

Dane osobowe, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Dane te mogą podlegać różnym procesom, zwanym przetwarzaniem danych osobowych, które mogą polegać między innymi na  zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu czy przeglądaniu takich danych przez ADO.

 1. Strona internetowa – dane pozyskiwane automatycznie

Z chwilą wejścia na stronę internetową ADO, dochodzi do przesyłania i gromadzenia przez naszą stroną  różnych danych, w tym danych osobowych –  zarówno po uprzedniej wyrażonego przez Panią / Pana zgodzie jak i w sposób automatyczny np. nasza strona odczytuje i pobiera pliki cookies,  czyli krótkie informacje przechowywane w Pani / Pana przeglądarce internetowej ( o czym więcej piszemy w punkcie 7 niniejszej polityki prywatności) lub numer IP Pani / Pana komputera. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego.  Dane te też są przetwarzane w celu zwiększenia bezpieczeństwa korzystania naszych stron internetowych.

W czasie  wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Pani / Pana urządzeniu końcowym przeglądarka,  bez Pani / Pana udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

Przetwarzamy te dane w następujących celach:

1.1 Podstawa prawna: Podstawę prawną przetwarzania adresu IP  stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.

1.2 Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:  Nie przekazujemy tych danych osobowych osobom trzecim.

1.3 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres Państwa wizyty na naszych  stronach i następnie automatycznie usuwane. Po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane. Adres IP komputera użytkownika końcowego przechowywany będzie  w logach serwera przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych, w tym w celu ustalenia osób zakłócających takie bezpieczeństwo

 1. Formularze kontaktowe / wiadomości email / rozmowy telefoniczne

Dane osobowe przesyłane nam przez Panią / Pana przy pomocy formularzy kontaktowych lub przy pomocy poczty email niezbędne są do tego abyśmy mogli skontaktować się z Państwem i odpowiedzieć na Pani / Pana pytania, prośby czy żądania. Jest to jedna z podstawowych form kontaktu. Mogą Państwo również wybrać, które dane chce Pani / Pan nam przekazać. Kontakt może nastąpić zarówno przy pomocy poczty email bądź telefonicznie, o ile poda nam Pani / Pan numer swojego telefonu.

2.1 Dane gromadzone w trakcie rozmów telefonicznych

Dane osobowe, które przekazuje nam Pani / Pan w czasie rozmów telefonicznych mogą być wykorzystywane przez nas jedynie w celach wskazanych w czasie takich rozmów oraz w celach przez Panią  / Pana zaakceptowanych tj. na które Pani / Pan wyrazili zgodę.

2.1 Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe, które przekazywane są ADO wykorzystywane będą jedynie w celu kontaktu z Panią / Panem oraz prowadzeniem korespondencji.  Mogą to być również cele związane z możliwością przedstawienia Pani / Panu odpowiednich ofert handlowych lub reklamowych ADO lub jego Partnerów.

2.2 Podstawa prawna: Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych  stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz  uzasadniony interes polega na przetwarzaniu Pani / Pana danych w celu kontaktu z Panią / Panem, udzielaniu odpowiedzi na pytania,  rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Pani / Pana zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej.   Wykorzystując formularze kontaktowe / wiadomości email mogą się Państwo spodziewać kontaktu z naszej strony. W przypadku zaś gdy przetwarzania Pani / Pana Danych osobowych będzie następowało na podstawie Pani / Pana zgody, wówczas podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych będzie artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO.

Udzieloną ADO zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres ADO podany w niniejszej  polityce prywatności.

2.3 Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Pani / Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane na nasze zlecenie przez firmy podwykonawcze. Firmy te zawierają ze ADO  umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w ramach której zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskiwanych danych oraz zobowiązują się stosować wysokie standardy zabezpieczeń aby spełniać wszelkie wymogi stawiane przez RODO aby prawidłowo i bezpiecznie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe.

2.4 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Pani / Pana za pośrednictwem formularzy kontaktowych / poczty e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

 1. Konkursy

Pani / Pana dane osobowe mogą być niezbędne do udziału Pani / Pana w konkursach organizowanych przez ADO.   Dzięki tym danym możemy zidentyfikować zwycięzcę / zwycięzców oraz ustalić adres wysyłki nagród. Szczegółowe rozwiązania dotyczące konkursów zawarte są w regulaminie każdego konkursu. Regulamin ten może również określać cele, zasady i terminy  przetwarzania danych osobowych jeżeli miałaby być inne niż wskazane w niniejszej polityce prywatności.

3.1 Cel przetwarzania danych:

Głównym celem przetwarzania danych osobowych, uzyskiwanych w ramach konkursów jest przeprowadzenie konkursu, w tym możliwość komunikacji z uczestnikami konkursów oraz informowanie o osobach, które konkurs wygrały.

3.3 Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursów odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody – artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO.)Jeżeli nie wyrazili Państwo takiej zgody, wówczas przetwarzanie danych odbywa się na podstawie artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO.

Jeżeli wyrażała Pani / Pan  zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, może Pani / Pan cofnąć taką zgodę  w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w specjalnych zasadach ochrony danych opracowanych na potrzeby danego konkursu.

3.4 Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Dane osobowe uzyskane przez ADO w ramach prowadzenia konkursów mogą być udostępniane podmiotom trzecim, współpracującym z ADO przy organizacji konkursów w szczególności np. sponsorom, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej. Przekazanie takich danych ma miejsce tylko wówczas gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia konkursu lub wykonania przez ADO zobowiązań z konkursów takich wynikających np. wysłanie nagrody.

3.5 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe pozyskiwane w konkursach przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców a także przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o ile dany konkurs takie postępowanie przewiduje. Po upływie tych okresu dane osobowe są usuwane, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa poniżej.

W przypadku osób które otrzymały  nagrody rzeczowe  lub pieniężne  dane zwycięzców przechowywane są przez okres ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi ( w przypadku nagród rzeczowych), oraz przez okres przez który ADO zobowiązany jest  przechowywać dokumentację zgodnie z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

W trakcie korzystania z naszych Stron zarówno za pośrednictwem przeglądarek internetowych na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych może Pani / Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych przez ADO w celach reklamowych. Dzięki takiej zgodzie, ADO będzie mógł przedstawiać Pani / Panu oferty handlowe swoje jak i podmiotów z nim współpracujących, reklamy i inne materiały reklamodawców.

4.2 Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe uzyskiwane do Pani / Pana na podstawie zgód wykorzystywane będą w celu dostosowania i wyświetlenia Pani / Panu treści reklamowych lub handlowych.

4.3 Podstawa prawna: artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO.

4.4 Prawo do wycofania zgody

Udzieloną ADO zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres ADO podany w niniejszej  polityce prywatności.

4.5 Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych podmiotom trzecim.

4.6 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pani / Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą przez ADO do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody na takie przetwarzanie.

 1. Newslettery

Na naszych strona internetowych oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Dzięki takiej subskrypcji umożliwiamy Pani / Panu zapoznawanie się z najnowszymi informacjami dotyczącymi ADO, jego produktów oraz informacji od partnerów handlowych ADO.

5.1 Cel przetwarzania danych:

Pani / Pana dane osobowe pozyskane przy subskrypcji newslettera wykorzystywane będą przede wszystkim w celu poprawnej realizacji usługi oraz zapoznawania Pani / Pana z nowościami, produktami oraz promocjami czy konkursami organizowanymi przez ADO  lub jej partnerów.

5.2 Podstawa prawna:  artykułem 6 ustęp 1 a) RODO.

5.3 Prawo do wycofania zgody

Udzieloną ADO zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres ADO podany w niniejszej  polityce prywatności.

5.4 Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli do realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

5.5 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pani / Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą przez ADO do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody na takie przetwarzanie.

 1. Konta użytkownika

6.1 Cel przetwarzania danych:

Jeżeli nasze strony zezwalają na tworzenie kont użytkowników, dane osobowe przekazywane przez Panią / Pana ADO będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usługi dostępu do strony internetowej oraz świadczonych tam usług.

6.2 Podstawa prawna:  artykułem 6 ustęp 1 a) RODO.

6.3 Prawo do wycofania zgody

Udzieloną ADO zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres ADO podany w niniejszej  polityce prywatności.

6.4 Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych podmiotom trzecim.

6.5 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pani / Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą przez ADO do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody na takie przetwarzanie.

6A ALLEGRO i inne serwisy transkacyjne:

6A.1 Cel przetwarzania danych:

Jeżeli zawierasz z nami umowę  przetwarzane  w celu prawidłowej realizacji usługi następuje w związku z chęcią zawarcia umowy lub jej realizacją.

6A.2 Podstawa prawna:  artykułem 6 ustęp 1 b) RODO.

6A.3 Prawo do wycofania zgody

Prawo do wycofania zgody nie ma w tym przypadku zasotosowania

6A.4 Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Pani / Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane na nasze zlecenie przez firmy podwykonawcze. Firmy te zawierają ze ADO  umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w ramach której zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskiwanych danych oraz zobowiązują się stosować wysokie standardy zabezpieczeń aby spełniać wszelkie wymogi stawiane przez RODO aby prawidłowo i bezpiecznie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe. Przykładowo przekazujemy Pani/Pana dane podmiotowi prowadzącemu księgowość oraz możemy przekazać podmiotowi prowadzącemu obsługę prawną naszej Spółki

6A.5 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pani / Pana dane osobowe, uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji usługi a także później przez czas niezbędny do dochodzenia praw bądź podjęcia obrony przez naszą Spółkę w związku z zawartą umową i realizacją usługi.

 1. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

7.1 Pliki cookie – Informacje ogólne

Nasze serwisy stosują pliki cookies. Pliki cookies to informacje zapisywane w Pani / Pana urządzeniu końcowym np. komputerze, tablecie, telefonie komórkowych ułatwiające lub nawet niezbędne do korzystania z naszych stron internetowych. Przetwarzanie takich danych opiera się na podstawie artykuły 6 ustęp 1 litera 6 RODO.  Nasz uzasadniony interes polega przede wszystkim na optymalizacji strony internetowej oraz umożliwieniu świadczenia użytkownikowi końcowemu określonych usług.

Stosujemy pliki cookie również w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacji oferty oraz w celu wyświetlania spersonalizowanych informacji. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie, że odwiedzała Pani / Pan   już naszą stronę. Po każdorazowo zdefiniowanym czasie pliki te są automatycznie usuwane. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie założony nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Listę stosowanych plików cookie oraz dalsze informacje (np. na temat czasu przechowywania danych) i możliwości sprzeciwienia się znajdą Państwo w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

7.2 Możliwości sprzeciwu / opt-out

Wykorzystywaniem przez ADO plików cookies w związku z przeglądaniem naszych stron internetowych może Pani / Pan  zapobiec poprzez odpowiednie ustawienie plików cookie w swojej przeglądarce.

 1. Odbiorcy danych spoza UE

ADO co do zasady nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, W wyjątkowych sytuacjach możemy przekazywać  Pani / Pana  dane osobowe odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym takie przekazanie następuje za każdym razem następować będzie  z zachowaniem norm bezpieczeństwa przewidzianych przez przepisy prawa oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Przekazywanie danych osobowych  podmiotom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego następować może głównie w związku z utrzymywaniem serwerów internetowych w tych krajach lub świadczeniu usług analityczno / statystycznych przez podmioty mające siedzibę w tych krajach.  Może Pani / Pan również uzyskać informację m.in. do jakiego kraju Pani / Pana dane osobowe zostały przekazane.

Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.

 1. Gdy zbieramy dane osobowe z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Zdarza się, że zbieramy lub otrzymujemy dane osobowe z innych źródeł niż od Pani / Pana. Głównym źródłem z którego pozyskujemy takie dane osobowe to ogólnodostępne źródła np. internet. Przetwarzanie przez nas Pani / Pana danych osobowych następować będzie zgodnie z prawem, na podstawie jednej z wymienionych w RODO przesłanek.

9.1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane pozyskane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez ADO bądź na podstawie jej uzasadnionego interesu zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f) RODO, w celach wskazanych w niniejszej polityce bezpieczeństwa bądź na podstawie Pani / Pana zgody – artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO

9.2 Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych pozyskany w sposób określony w tym punkcie wskazane są przy poszczególnych punktach  niniejszej polityki prywatności, szczegółowo określające tryby i cele przetwarzania Pani / Pana danych np.  punkt 5 Newslettery. W punktach tych wskazujemy również nasz uzasadniony interes, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się na tej podstawie

9.3 Pani / Pana Szczególne uprawnienia   

 1. a) Informujemy, że jeżeli pozyskiwanie danych osobowych następuje z innych źródeł niż bezpośrednio od Pani / Pana ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 2. b) Udzieloną ADO zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych można cofnąć w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres ADO podany w niniejszej polityce prywatności.
 3. c) poza uprawnieniami określonymi w niniejszym podpunkcie przysługują również Pani / Panu uprawnienia wskazane w punkcie 10 poniżej
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Pai / Panu jeszcze następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 3. prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.
 7. Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.