202004.24
0

Świadczenie postojowe tylko dla podmiotów, które doznały przestoju …. czyli czego ?

Ustawodawca wprowadzając przepisy dotyczące wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią koronowirusem COVID-19 przewidział szereg świadczeń, z których przedsiębiorcy Ci będą mogli skorzystać w celu złagodzenia ujemnych skutków jakich doznali w związku z pojawieniem się epidemii w naszym kraju. Jednym z takich świadczeń jest świadczenie postojowe. W trakcie składania wniosku o świadczenie postojowe, oprócz obniżonego kryterium dochodowego należy oświadczyć, że u osoby do której mają zastosowanie przepisy o świadczeniu postojowym doszło do przestoju, czyli de facto czego ?

Sama ustawa, w części dotyczącej objaśniania pojęć nie zawiera definicji postoju. Definicję postoju możemy odnaleźć w kodeksie pracy a definicję postoju ekonomicznego w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Postój przewidziany w kodeksie pracy mówi o tym, że pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy należy się wynagrodzenie. Przestój ekonomiczny natomiast definiowany jest jako okres nie wykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Jak widać, żadna z tych definicji nie pasuje do funkcji jaką miałby spełniać postój u przedsiębiorców lub osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną.  

Słownik PWN definiuje zaś przestój jako przerwę w pracy, w produkcji itp., wynikłą np. z powodu awarii maszyn lub złej organizacji pracy.

Brak czytelnej definicji przestoju  może spowodować rozbieżności interpretacyjne w przyszłości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co prawda wypłaca świadczenia postojowe zgodnie z informacjami złożonymi we wniosku, ale po dokonaniu wypłat  i przywróceniu staniu równowagi prawdopodobnie rozpocznie się proces analizy prawdziwości i prawidłowości danych zawartych we wniosku.

Pamiętać należy, że oświadczenia w przypadku świadczenia postojowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej a dodatkowo w przypadku nienależnie pobranego świadczenia postojowego trzeba liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu wraz z odsetkami.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć  jak przygotować się i swoją firmę do ewentualnych roszczeń ZUS w przyszłości zapraszamy do kontaktu przez wiadomości prywatne (Messenger) lub mailowo na adres biuro@bazyluk.eu.