201704.24
0

Zmiena przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym

W dniu 24.04.2017 r. wchodzą w życie zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowa nowelizacja rozszerza zakres danych przechowywanych w Centralnej ewidencji pojazdów o dane dotyczące naruszenia przepisów ruchu drogowego:

aimię i nazwisko,
bnumer PESEL,
csumę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
dinformację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem,
enazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym rozstrzygnięciem,
fnazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,
gdane pojazdu, którym popełniono naruszenie rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą kraj rejestracji pojazdu,
hrodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia.
Dane te będą przekazywane do ewidencji przez Policję. Dane te będą udostępniane osobie, której te dane dotyczą w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, po uwierzytelnieniu profilem zaufanym ePUAP.
Dużo większa nowelizacja ustawy o ruchu drogowym wejdzie w życie 04-06-2018 r.
Fot.:Fotolia