201703.12
0

Zmiany w powoływaniu członków zarządu po 01 stycznia 2017 r.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie w dniu 01.01.2017 r. wprowadziła zmiany, skorelowane de facto z uregulowaniami, jakie wprowadza Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. która weszła w życie również w dniu 01.01.2017 r. Zmiany te, generalnie dotyczą zasad powoływania członków zarządu oraz określania wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki spółek kapitałowych, oraz rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

Wprowadzony został przepis art. 201 §5 k.s.h. oraz 368 §5 k.s.h. umożliwiający wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszom spółek akcyjnych określać wymagania jakim powinien sprostać kandydat na członka zarządu. Kryteria takie powinny być wskazane bądź w uchwale wspólników lub w samej umowie spółki – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź w uchwale walnego zgromadzenia lub statucie spółki -w przypadku spółek akcyjnych.

Podstawą do wprowadzenia tych przepisów był zapewne równocześnie wchodzący w życie art. 18 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, zgodnie z którym ogólnie rzecz ujmując, podmioty uprawnione do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowe osoby prawne zostały zobowiązane do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian do statutów spółek akcyjnych, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowa osoby prawna jest przedsiębiorcą dominującym. Zmiany statutu dotyczyć mają wprowadzenia wymogu, zgodnie z którym członkowie organu zarządzającego powoływani i odwoływani będą przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. Do chwili wprowadzenia stosownych zmian w statutach spółek akcyjnych (bo tylko na tego rodzaju spółki Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, w art. 18 obowiązek taki nałożyła), wprowadzono obowiązek podejmowania stosownych uchwał w powyższym zakresie.

W celu uzupełnienia kompetencji rad nadzorczych, funkcjonujących w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, do których uprawnień należy powoływanie członków zarządu, wprowadzono na podstawie art. 201(1) oraz 368(1) k.s.h. możliwość przeprowadzania przez radę nadzorczą postępowań kwalifikacyjnych w tym zakresie, przy czym uchwała wspólników lub umowa spółki – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki – w przypadku spółek akcyjnych będą mogły określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła również zmianę do art. 209 i 377 k.s.h. zgodnie z którą na członków zarządu spółek nałożono obowiązek ujawnienia sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób z którymi jest powiązany osobiście. Przed 01 stycznia 2017 r. członek zarządu powinien był, w przypadku sprzeczności interesów, wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz mógł zażądać zaznaczenia tego w protokole, nie miał jednak obowiązku ujawniania tych okoliczności

Na zakończenie wspomnieć należy, że nie są to jedyne zmiany jakie zostały wprowadzone przedmiotową nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, obowiązująca od 01 stycznia 2017 r. Wśród wprowadzonych zmian w szczególności wskazać należy na zmiany w zakresie prokury, zasad zwoływania zgromadzenia wspólników, treści dokumentu akcji i podziału zysku z dywidendy.

Fot: Fotolia