201703.29
0

Od 01 marca 2017 roku obowiązują przepisy o sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 01 marca 2017 roku wprowadziła do polskiego postępowania egzekucyjnego nowatorskie rozwiązanie – sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej. Komornicy prowadzący postępowanie egzekucyjne, będą mogli na wniosek wierzyciela, sprzedawać zajęte ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Rozwiązanie takie ma zapewnić znacznie większy dostęp podmiotów zainteresowanych do udziału w licytacji, a tym samym zwiększyć ilość sprzedawanych w tym trybie ruchomości. Aktualnie, informacje o prowadzonych licytacjach podawane są przez komorników w formie obwieszczenia w sądach rejonowych właściwych ze względu na miejsce licytacji i na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej lub w poczytnym w danej miejscowości dzienniku – o ile wartość ruchomości oszacowanych jednym obwieszczeniem przekracza 5.000 zł, jednak moim zdaniem jest to dosyć mało skuteczna forma zawiadomień.
Pod względem proceduralnym natomiast, do licytacji elektronicznej, zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy o licytacji tradycyjnej, z uwzględnieniem jednak odrębności wprowadzonych nowelizacją. Przede wszystkim wprowadzono obligatoryjność stosowania odpowiedniego systemu teleinformatycznego, do którego dostęp zapewniony będzie w sądach rejonowych. Obwieszczenie o licytacji, przybicie, zrzeczenie się nabycia ruchomości następuje wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego. Złożenie rękojmi może nastąpić bądź za pomocą systemu teleinformatycznego bądź można ją złożyć bezpośrednio u komornika, który jednak ten fakt w tym systemie będzie musiał odnotować. System ten ma być również dostosowany do uiszczania za jego pośrednictwem ceny nabycia ruchomości. Jak widać wszystkie te rozwiązania mają ułatwić i przyśpieszyć proces licytacji, przy zapewnieniu jednocześnie odpowiedniej ochrony podmiotom w nim uczestniczących. Ostatecznie przełożyć się to powinno na większą ściągalność wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych.
Aktualnie, pomimo wejścia w życie przepisów o sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej, Minister Sprawiedliwości nie wydał stosownego rozporządzenia określającego sposób przeprowadzania licytacji oraz sposób wykorzystywania systemu teleinformatycznego, do czego posiada delegację ustawową, zgodnie z 879(11) k.p.c. Na ostateczne wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania będziemy więc musieli jeszcze poczekać.

Fot. Fotolia