201809.24
0

W listopadzie 2018 pierwsze umowy o pracę zawarte na czas określony przekształcą się w umowy o na czas nieokreślony.

Listopad 2018 rok to pierwszy miesiąc, w którym z mocy prawa mogą nastąpić przekształcenia umów o pracę zawartych na czas określony, dłuższy niż 33 miesiące, w umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z nowelizacją art. 251 § 1 Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem 22-02-2016 roku, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Łączna zaś liczba zawartych umów na czas określony nie może przekraczać trzech.
Przekroczenie zarówno terminu 33 miesięcy jak i wskazanej powyżej liczby zawieranych umów skutkować będzie przekształceniem się umowy na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, z mocy samego prawa.

Pracodawca, który nie chciałby aby umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony przekształciła się w umowę o pracę na czas nieokreślony, powinien wypowiedzieć taką umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tak aby umowa rozwiązana została przed upływem okresu 33 miesięcy. W innym przypadku umowa taka przekształci się w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Przekształcenie takie nastąpi z mocy samego prawa z chwilą upłynięcia 33 miesięcznego terminu. W przypadku umów, u których okres 33 miesięcy upłynie w listopadzie, wypowiedzenie powinno nastąpić do końca września. W innym przypadku dojdzie do przekształcenia się umowy w okresie wypowiedzenia. W takim przypadku radzimy stosować zasady przewidziane dla umów o pracę na czas nieokreślony tj. odpowiednio i zgodnie z prawem uzasadnić takie wypowiedzenie.

Przekształcenie umowy w trybie opisanym powyżej skutkować będzie przede wszystkim obowiązkiem uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę, które może być kwestionowane przez pracownika w sądzie pracy.