201812.04
0

Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń za pracę po 01 stycznia 2019 r.

Nowelizacja kodeksu pracy, która wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. wprowadza szereg zmian w obowiązujących przepisach prawa pracy.

Od 01 stycznia 2019 roku zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek bankowy pracownika, chyba że pracownik złoży w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Pamiętać należy, że forma elektroniczna, zgodnie z kodeksem cywilnym, oznacza oświadczenie w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawodawca nie dopuścił więc możliwości składania takich oświadczeń w formie dokumentowej np. w treści wiadomości email.

Pracodawca uprawniony będzie również do żądania od pracownika podania numeru rachunku płatniczego, pod warunkiem jednak, że pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W takiej sytuacji pracodawca utraci możliwość żądania podania takiej informacji.

fot. fotolia