201811.13
0

Kara porządkowa a podstawy wypowiedzenia umowy o pracę

Nałożenie na pracownika kary porządkowej, nie wyłącza możliwości pracodawcy powoływania się na okoliczności leżące u podstaw nałożenia takiej kary przy wypowiadaniu pracownikowi umowy o pracę. Zatarciu bowiem ulega jedynie kara porządkowa, którą po upływie roku uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Zatarciu takiemu nie ulegają jednak przyczyny będące podstawą nałożenia kary porządkowej.

Samo wypowiedzenie nie jest również ograniczone terminem od ujawnienia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę, przy czym pamiętać należy, że przyczyna taka powinna być aktualna ze względu na cel wypowiedzenia. W innym przypadku możliwe będzie uznanie takiego wypowiedzenia za nieuzasadnione. Sądu Najwyższego, w swoich orzeczeniach wskazuje, że skoro art. 113 Kodeksu pracy przewiduje okres 1 roku, po upływie którego nałożoną na pracownika karę porządkową uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia usuwa się z akt, to należałoby, w drodze analogii, okres ten odnieść do możliwości powoływania się przez pracodawcę na konkretne naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracownika, uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę. Generalnie więc przy dokonywaniu oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę nie powinno się brać pod uwagę zdarzeń sprzed ponad roku, licząc od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.