201705.08
1

Zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Od dnia 01 maja 2017 obowiązują zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym z dnia 14 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 313).

Przedmiotowe rozporządzenie ma zastosowanie  do “ręcznych prac transportowych” przez które rozumie się każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim zmian w organizacji prac ręcznych określając, że wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.

Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.

Zmieniono również przepisy dotyczące maksymalnej masy podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika przedmiotów  oraz wprowadzono podział na kobiet i mężczyzn. Limit masy wynosi dla kobiet-12 kg  przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej, dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Definicja “pracy dorywczej”  nie uległa zmianie i nadal oznacza ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.

Wprowadzono również zmianę w § 20 rozporządzenia  polegającą na wprowadzeniu zakazu przenoszenia przez jednego pracownika materiałów ciekłych – gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet. Do dnia 01 maja 2017 zakaz ten funkcjonował bez podziału ze względu na płeć i zakazywał przenoszenia materiałów o masie powyżej 25 kg.


fot.Fotolia