202104.15
0

Firma Walter Kompressortechnik Polska naruszyła przepisy antymonopolowe

30 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego uznał działania firmy Walter Kompressortechnik Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi za ograniczające konkurencję i naruszające zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Działania te polegały na zawarciu przez Walter Kompressortechnik Polska z dystrybutorami na  rynku krajowym hurtowej sprzedaży kompresorów porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku detalicznej sprzedaży kompresorów, a które polegało na ustalaniu minimalnych cen odsprzedaży tych produktów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z tytułu naruszenia wspomnianego zakazu, nałożył na Walter Kompressortechnik Polska karę pieniężną w wysokości 129.123 zł płatną do budżetu państwa.

Przedmiotem niniejszego postępowania było porozumienie dystrybucyjne co do minimalnych cen odsprzedaży produktów. Ten rodzaj zawartego pomiędzy Walter Kompressortechnik Polska a dystrybutorami porozumienia cenowego zaliczany jest do najcięższych naruszeń prawa ochrony konkurencji. Porozumienia takie zazwyczaj wywołują niekorzystne skutki na rynku, zniekształcając, ograniczając albo eliminując na nim konkurencję, przez co dochodzi do naruszenia interesu ogólnospołecznego. Działania Walter Kompressortechnik Polska zakłócały konkurencję poprzez uniemożliwianie lub utrudnianie podmiotom nabywającym produkty Walter Kompressortechnik konkurowanie ceną z innymi dystrybutorami w zakresie sprzedaży produktów Walter Kompressortechnik. Działania firmy ograniczały poziom niepewności między uczestnikami porozumienia i tym samym uderzały w istotę konkurencji rynkowej. 

Prezes Urzędu stwierdził naruszenie interesu publicznego, ponieważ uzgodnienia dokonywane przez Walter Kompressortechnik Polska z jego dystrybutorami zaburzały prawidłowość funkcjonowania mechanizmu konkurencji jako optymalnego sposobu podziału dóbr w społecznej gospodarce rynkowej. Należy tutaj zaznaczyć, iż porozumienia ograniczające konkurencję mogą mieć charakter horyzontalny lub wertykalny. Porozumienia horyzontalne, poziome, zawierane są między przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu gospodarczego, natomiast porozumienia wertykalne czyli pionowe, zawierane są między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu. Prawidłowe zakwalifikowanie danego porozumienia jako horyzontalnego lub wertykalnego jest kluczowe, gdyż przekłada się na jego ocenę z punktu widzenia ewentualnych wyłączeń spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W tym wypadku, działający na wyższym szczeblu obrotu dostawca produktów, tj. Walter Kompressortechnik Polska, zawarł porozumienie z dystrybutorami zajmującymi się dalszą odsprzedażą tych produktów, czyli z podmiotami działającymi na niższym, detalicznym szczeblu obrotu, co oznacza, że miało ono charakter wertykalny. Wskazać również należy, że z przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jasno wynika, że zakazane są porozumienia między dostawcą a dystrybutorem polegające na ustalaniu minimalnych cen odsprzedaży produktów.

Porozumienia takie stanowią ograniczenie konkurencji zakazane ze względu na sam swój cel. Przytoczone wcześniej stanowisko, że porozumienia ustalające ceny minimalne stanowią najcięższe ograniczenia konkurencji, wobec czego sam fakt ich zawarcia pozwala przyjąć, że celem ich (przedmiotem) było ograniczenie konkurencji, pojawiało się wielokrotnie m.in. w wyrokach Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Porozumienia ustalające ceny minimalne  mogą zaburzać konkurencję na rynku w ten sposób, że ceny towarów są wyższe niż miałoby to miejsce w sytuacji istnienia niezakłóconej konkurencji rynkowej. Ustalenie cen ogranicza niepewność dystrybutorów co do ich wzajemnego zachowania cenowego na rynku, a to skutkuje ograniczeniem rywalizacji cenowej pomiędzy nimi. Fakt uzgodnienia ceny powoduje bowiem ograniczenie zakresu swobody dystrybutorów w kształtowaniu relacji z nabywcą, czyli wysokości cen sprzedawanych przez siebie produktów. Tym samym celem producenta lub importera w tym wypadku Walter Kompressortechnik Polska, jest ograniczenie samodzielności cenowej dystrybutorów detalicznych i sprawienie, że ceny utrzymują się na poziomie nie niższym od ustalonego, potencjalnie wyższym, niż w przypadku braku tego ograniczenia.

Mając na uwadze powyższe rozważania, w ocenie UOKiK uznać należało, że w przedmiotowej sprawie spełniony został warunek zastosowania art. 6 ust. 1 uokik polegający na istnieniu antykonkurencyjnego celu porozumienia. Ponadto, w niniejszej sprawie Prezes Urzędu uznał, że Walter Kompressortechnik Polska dokonał naruszenia prawa umyślnie, w związku z czym spełniona została przesłanka „choćby nieumyślnego” naruszenia reguł konkurencji. Możliwość nałożenia na przedsiębiorców kary wymaga bowiem wykazania, że naruszenie zakazu określonego w ustawie było “co najmniej nieumyślne”. W związku z tym, podjęta została decyzja o nałożeniu kary w wysokości wspomnianej na wstępie.

foto:pixabay/Gerd Altmann