202103.29
0

UOKiK nakłada karę na nieuczciwego pożyczkodawcę

21 grudnia 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu wszczętym z urzędu, w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez przedsiębiorcę Mogo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał następującą decyzję:

 Praktyki Mogo Sp. z o.o. polegające na:

– naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom, w umowach pożyczki konsumenckiej informacji na temat opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu,

– pobieraniu od konsumentów, którzy opóźniają się ze spłatą pożyczki w terminach wynikających z zawartych umów, których zabezpieczeniem jest przewłaszczenie pojazdu opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych konsumentowi, w zakresie, w jakim łącznie przekraczają limit ustawowy,

stanowią naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i winny zostać niezwłocznie zaniechane. Ponadto, Prezes UOKiK nałożył na Mogo Sp. z o.o.:

– obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez złożenie na stronie internetowej Mogo Sp. z o.o. jednokrotnego oświadczenia o zaprzestaniu stosowania wspomnianych praktyk,

–  karę pieniężną w wysokości 156.676 zł.

Prezes UOKiK zważył co następuje:

W związku z faktem pobierania przez Mogo Sp. z o.o.  opłat za zaległości w spłacie kredytu, to informacja o ich wysokości lub sposobie jej wyliczenia, jeżeli wysokość opłaty jest nieznana w momencie zawierania umowy, powinna być zamieszczona w każdej umowie pożyczki zawartej z konsumentem. Działanie bezprawne w tym wypadku przybierało formę zaniechania zamieszczania w umowach pożyczki zawieranych z konsumentami informacji o wysokości opłat o których mowa.  Oprócz tego,  w myśl prawa,  maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie ustalona natomiast została na poziomie równym sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych i wynosi 7%. Zatem maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekroczyć 14%.

Jak wykazało postępowanie Spółka stosowała maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie pożyczki czyli wspomniane 14%. Spółka Mogo zastrzegała sobie jednak możliwość pobierania również innych opłat w przypadku zaległości w spłacie pożyczek zabezpieczonych przez przewłaszczenie pojazdów mechanicznych. Mowa tu o opłatach windykacyjnych, którymi, jak wynika z przekazanego do Prezesa Urzędu zestawienia, Spółka faktycznie obciążała  konsumentów-pożyczkobiorców. W związku z tym, wykazano bezprawny charakter działań Mogo Sp. z o.o..

Co więcej, w ocenie Prezesa Urzędu zakwestionowane w niniejszym postępowaniu zachowanie Spółki godziło w zbiorowe interesy konsumentów. Skutkami działań Spółki dotknięty był bowiem określony krąg podmiotów, co w odniesieniu do zarzucanych praktyk oznaczało konsumentów, którzy zawarli z Mogo Sp. z o.o. umowę pożyczki. Jednak w tym gronie mógł znaleźć się każdy konsument, który zdecydowałby się zawrzeć umowę z Mogo Sp. z o.o.. Tak więc, skutkami działań Spółki dotknięty mógł zostać nieoznaczony z góry krąg konsumentów – czyli wszyscy konsumenci, do których kierowała ona swoją ofertę udzielenia pożyczki gotówkowej. Doszło zatem do naruszenia praw zbiorowości konsumentów.

Aby zapewnić skuteczność wywiązania się z obowiązku usunięcia przez Spółkę trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów niezbędne było, aby konsumenci, którzy zostali objęci ww. praktyką, mogli się o takim obowiązku przedsiębiorcy dowiedzieć i wystąpić do niego z odpowiednim wnioskiem (reklamacją) o zwrot nadpłaconej kwoty pożyczki. Zatem konieczne było skierowanie do konsumentów jasnego i zrozumiałego komunikatu, który wskazałby im przedmiot rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu oraz wynikające z jego uprawomocnienia się skutki dla tej grupy uczestników rynku.

W ocenie Prezesa Urzędu, obowiązek zaniechania stosowania wspomnianych praktyk przez Spółkę winien być obarczony rygorem natychmiastowej wykonalności. Tylko natychmiastowe bowiem wykonanie przez Spółkę obowiązku zaniechania zakwestionowanej praktyki mogło zagwarantować pełną ochronę gospodarczych interesów konsumentów, którzy nie mieli pełnej informacji o ofercie Spółki Mogo. W przeciwnym przypadku do czasu uprawomocnienia się niniejszej decyzji praktyka mogłaby trwać nadal, pogłębiając negatywne skutki praktyki.

Dodatkowo, w ocenie Prezesa Urzędu charakter stosowanych przez Spółkę praktyk oraz ich szkodliwość i negatywne skutki w sferze ekonomicznych i pozaekonomicznych interesów konsumentów, jakie one wywoływały, przemawiał za nałożeniem na Spółkę kary pieniężnej. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że stosowanie zakwestionowanych praktyk miało miejsce w stosunku do licznych konsumentów – klientów Spółki. Na tej podstawie Prezes Urzędu ustalił kwotę bazową kary na poziomie XX% obrotu Spółki wynoszącego YYzł, przy czym obydwie wartości (XX, YY) nie zostały podane do publicznej wiadomości ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

foto: pixabay/mohamed_hassan