202102.12
0

UOKiK nakazuje TF Bank AB zmiany zapisów w umowach

Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez TF Bank AB z siedzibą w Boras, wykonujący w Polsce działalność gospodarczą poprzez TF Bank AB (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce – w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nałożony został obowiązek wykonania zobowiązania złożonego przez TF Bank AB, a które polegało na odstąpieniu od stosowania w umowach kredytowych Banku zapisów stojących w sprzeczności z prawem, a ściślej – nieprawidłowo sformułowanych informacji na temat całkowitej kwoty kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i opłaty za pośrednictwo, oraz dodatkowo do:

  • przekazania kredytobiorcom poprawionych informacji na temat całkowitej kwoty kredytu,  rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i opłaty za pośrednictwo,
  • dokonania zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji – w ramach przysporzenia konsumenckiego – nadwyżki przypadającej ponad maksymalną wysokość

pozaodsetkowych kosztów kredytu na rzecz kredytobiorców, którzy owe koszty ponieśli,

  • zaproponowania kredytobiorcom, którzy zawarli z TF Bankiem AB poprawionych umów kredytu konsumenckiego od 2016 roku włącznie do dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu.

Mając na względzie zebrany materiał dowodowy, Prezes UOKiK zważył, co następuje:

Przedsiębiorca nie może w świetle prawa, tak jak zrobił to TF Bank AB, w sposób dowolny redagować stosowanych w obrocie z konsumentami wzorców umów, pomijając wymagane prawem informacje lub je zniekształcając. Naruszenie prawa w tym przypadku, polegało przede wszystkim na wprowadzeniu konsumentów w błąd co do wysokości całkowitej kwoty kredytu oraz RRSO. Ponadto TF Bank AB pozbawił konsumentów prawa do rzetelnej, pełnej informacji poprzez niezamieszczenie w umowie kredytu informacji o koszcie kredytu, jakim jest opłata za pośrednictwo.

W ocenie Prezesa UOKiK takie działania TF Bank AB mogły godzić w zbiorowe interesy konsumentów, bowiem każdy konsument, który zawarł lub zawarłby w przyszłości umowę kredytową, na podstawie stosowanego przez Bank wzorca umowy, został lub byłby dotknięty stosowanymi przez ów bank praktykami.

Zgodnie z art. 28 okik, jeżeli w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostało uprawdopodobnione że został naruszony zakaz, o którym mowa w art. 24 tej ustawy, a przedsiębiorca, któremu jest zarzucane naruszenie tego zakazu, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań. Taka sytuacja zaszła w niniejszej sprawie.

Co ważne, istota decyzji zobowiązującej polega na zawarciu quasi-porozumienia pomiędzy Prezesem UOKiK a przedsiębiorcą. W doktrynie podkreśla się, że decyzja zobowiązująca stanowi jeden z najbardziej skutecznych mechanizmów będących w dyspozycji Prezesa UOKiK, których celem jest doprowadzenie działań przedsiębiorców do stanu pełnej  zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Przyczyną wysokiej skuteczności procedury zobowiązującej jest przede wszystkim proporcjonalne rozłożenie obciążeń i korzyści po obu stronach tej relacji administracyjno-prawnej.  W przedmiotowej sprawie, TF Bank AB 24 września 2019 r. (w odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie o wszczęciu postępowania) wyraził wolę podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie skutków zakwestionowanych przez Prezesa UOKIK praktyk i zapisów w umowach kredytowych.

W ocenie Prezesa UOKiK zaproponowane przez Spółkę rozwiązanie zmierzało do zakończenia naruszeń oraz usunęło ich trwające skutki. Bank zobowiązał się bowiem do zmiany brzmienia kwestionowanych zapisów, a także do wysłania konsumentom za pośrednictwem Poczty Polskiej informacji, które wskazać miały poprawne parametry kredytu oraz które miały uczynić zadość obowiązkowi informacyjnemu. Dzięki powyższemu konsumenci, po otrzymaniu brakujących informacji, nabyli wiedzę o rzeczywistych parametrach kredytu. Zobowiązanie Banku zostało przyjęte jako zasadne.

Ponadto, stosownie do art. 28 ust. 3 okik elementem obligatoryjnym decyzji zobowiązującej było nałożenie przez Prezesa UOKiK obowiązku na dany podmiot składania w terminie wyznaczonym przez organ ochrony konsumentów informacji o stopniu realizacji zobowiązań, m.in. w formie sprawozdania z wykonania nałożonego zobowiązania.

foto: pixabay/geralt