202110.29
0

Spółka TD System Sp. z o.o. ukarana przez UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

22 czerwca 2021 r. w Katowicach, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec TD System Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działania TD System Sp. z o.o. polegające na odmowie anulowania wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej za brak biletu uprawniającego do skorzystania z parkingów przy sklepie ALDI lub Biedronka w różnych lokalizacjach w kraju, którymi zarządza TD System Sp. z o.o., albo za brak opłaty parkingowej w sytuacji, gdy reklamację złożył konsument będący klientem jednego z ww. sklepów, a składając reklamację dysponował biletem parkingowym oraz dowodem potwierdzającym fakt pozostawania klientem tego sklepu w czasie, gdy firma TD System Sp. z o.o. wystawiła wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.


Jednocześnie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes UOKiK) nałożył na TD System Sp. z o.o. obowiązek usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i nałożył na TD System Sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 150 774 zł.

W niniejszej sprawie, zdaniem Prezes UOKiK doszło do naruszenia interesu prawnego konsumentów mającego wymiar zarówno ekonomiczny, jak i pozaekonomiczny. Aspekt ekonomiczny naruszenia interesów konsumentów w niniejszej sprawie wiązał się z obciążeniem konsumentów opłatą dodatkową (karą umowną) za skorzystanie z parkingu oraz ponoszeniem kosztów związanych z udziałem w procedurze reklamacyjnej (np. przygotowaniem dowodów dołączanych do reklamacji).

Aspekt niemajątkowy wiązał się z kolei, z narażeniem konsumentów na stres i uciążliwości związane z przechodzeniem przez procedurę reklamacyjną, która mimo wykazania przez nich, że skorzystali z parkingu jako klienci sklepu Biedronka lub ALDI, pobrali bilet parkingowy przed udaniem się do sklepu, a wezwanie zostało wystawione przed upływem dopuszczalnego czasu bezpłatnego parkowania, kończyła się dla nich odmową zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. W tym stanie rzeczy, Prezes UOKiK uznał, że wszystkie przesłanki naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostały spełnione.


W niniejszej sprawie Prezes UOKiK zdecydował o nałożeniu na Spółkę obowiązku wysłania do konsumentów, których dotyczy stwierdzona praktyka, oraz umieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o fakcie, iż Prezes UOKiK uznał działania TD System Sp. z o.o. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.


Jednocześnie, Prezes UOKiK uznał za zasadne skorzystanie z przysługującego mu uprawnienia do nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów, w związku z oceną zgromadzonego materiału dowodowego, która jednoznacznie wskazywała na umyślne naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W ocenie Prezesa UOKiK TD System Sp. z o.o. nie mogła nie mieć świadomości, że naruszała dobre obyczaje odmawiając uwzględnienia reklamacji Wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej złożonych przez klientów ww. sklepów, którzy przedstawiali dokumenty pozwalające na ustalenie chronologii zdarzeń i dojście do wniosku, że konsument po zaparkowaniu samochodu pobrał bilet parkingowy był klientem sklepu, a w czasie, gdy przebywał w sklepie, wystawiono mu wezwanie, chociaż nie upłynął jeszcze dopuszczalny czas bezpłatnego parkowania. Wręcz przeciwnie, TD System Sp. z o.o. akceptowała obciążanie ww. konsumentów opłatą dodatkową i odmawiając pozytywnego załatwienia wnoszonych przez nich reklamacji, czerpała z tego stanu rzeczy korzyści finansowe w postaci opłat dodatkowych.

Wniosek, że TD System Sp. z o.o. działała w sposób przemyślany, powtarzalny i celowy, a zarzucana przedsiębiorcy praktyka miała charakter umyślny, był w ocenie Prezesa UOKiK bezsprzeczny.


Mając na względzie przedstawione powyżej okoliczności kwotę bazową kary stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych obliczeń, ustalono na poziomie 3,4 % obrotu osiągniętego przez TD System Sp. z o.o. w 2020 r., czyli na poziomie 94.233,80 zł. Prezes Urzędu, kalkulując karę pieniężną, wziął pod uwagę jako okoliczność obciążającą znaczny zasięg terytorialny naruszenia zbiorowych interesów konsumentów z uwagi na to, że praktyki TD System Sp. z o.o. miały miejsce na terytorium wielu województw, co związane jest z lokalizacją sklepów ALDI i Biedronka, których parkingami zarządzała Spółka.

Prezes Urzędu uznał, że ta okoliczność obciążająca uzasadniała podwyższenie kwoty bazowej o 10 %. Z kolei umyślność naruszenia uzasadniała podwyższenie wymiaru kary pieniężnej o 50 %. Powyższe uzasadniało zatem finalne podwyższenie wymiaru kary pieniężnej o 60 %.
W wyniku obliczeń przeprowadzonych w wyżej opisany sposób, karę pieniężną z tytułu naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 uokik w opisanym zakresie określono na poziomie 150.774 zł (po zaokrągleniu do pełnego złotego).

foto: pixabay/geralt