202104.26
0

Spółka SMED naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec SMED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 grudnia 2020 r. decyzję o uznaniu działań SMED za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Działania spółki SMED polegały na sugerowaniu konsumentom w kierowanych do nich ulotkach, dostarczanych w formie druku bezadresowego, że głównym celem organizowanych spotkań są bezpłatne badania metodą opracowaną przez dr. Reinharda Volla, w sytuacji, gdy głównym ich celem była sprzedaż przez ww. Spółkę zestawu do terapii polem magnetycznym Biomag Lumio, oraz na pobieraniu od konsumentów bezzwrotnej opłaty w wysokości 500 zł za “usługę szkolenia”.

 Prezes UOKiK nakazał SMED zaniechanie stosowania tych praktyk oraz usunięcie trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poprzez:

  • przekazanie listem poleconym lub doręczenia bezpośrednio – w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji, pisemnej informacji o tym, że konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z firmą SMED bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru,
  • dokonanie zwrotu kwoty zatrzymanej z tytułu usługi szkolenia – w ramach przysporzenia konsumenckiego – każdemu konsumentowi, który skorzystał z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, a od którego pobrano 500 zł z tytułu usługi szkolenia.

Ponadto UOKiK obciążył spółkę SMED karą pieniężną o łącznej wysokości 88 410zł.

W toku przeprowadzonego postępowania ujawniono mechanizm zachowania firmy SMED. Za pomocą rozsyłanych ulotek konsumenci byli zapraszani na bezpłatne badania, na które należało zarejestrować się telefonicznie, polegające na badaniu m.in. układu krążenia, systemu oskrzelowo-płucnego czy systemu trawiennego, tzw. metodą opracowaną przez dr. Reinharda Volla. W trakcie spotkania odbywało się tzw. badanie, które jak określili konsumenci polegało na trzymaniu metalowej rurki bądź trzymaniu w dłoniach specjalnych drążków i nałożonej wokół głowy opaski, które były połączone z komputerem. W oczekiwaniu na wyniki tych badań odbywała się prezentacja urządzeń i sprzętu do terapii magnetycznej. Następnie w indywidualnych rozmowach przekazywano wyniki przeprowadzonego badania oraz namawiano konsumentów do zakupu oferowanego urządzenia Biomag Lumio, które rzekomo miało pomóc w leczeniu wykrytych nieprawidłowości. Na zakończenie podpisywano umowy sprzedaży, często w powiązaniu z umową kredytową w jednym z banków. Przeprowadzane w trakcie spotkań czynności przez przedstawicieli SMED nie były badaniami medycznymi, a urządzenia służące do wykonywania pomiarów nie były urządzeniami medycznymi. Testy służyły profilaktyce zdrowotnej, a nie diagnostyce medycznej, a uczestnictwo w spotkaniach nie zastępowało kontaktu z lekarzem. Prezes Urzędu uznał, że SMED dopuścił się stosowania nieuczciwej praktyki

rynkowej wprowadzającej konsumentów w błąd. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że zgodnie z danymi widniejącymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem działalności SMEDi od początku jej istnienia jest „pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami”. Ulotki rozpowszechniane wśród konsumentów sugerowały natomiast, że kluczowym elementem działalności SMED, a przez to głównym celem organizowanych przez spółkę spotkań, były badania stanu zdrowia, a nie sprzedaż.

Zastrzeżenia UOKiK wzbudził również fragment oferowanych konsumentom umów dotyczący odpłatności za tzw. usługę szkolenia i braku zwrotu kwoty 500 zł w przypadku odstąpienia od umowy. W zebranych w toku postępowania podpisanych umowach nie było ani jednej umowy, na której w Przedmiocie Umowy byłoby wyodrębnione 500 zł za zrealizowane szkolenie. Ponadto, z informacji otrzymanych od Powiatowego Rzecznika Konsumentów z Krosna Odrzańskiego, który udzielał konsumentowi pomocy w odzyskaniu 500 zł po odstąpieniu od umowy wynika, że firma SMED odmówiła zwrotu wskazanej kwoty wyjaśniając, że usługa szkolenie w kwocie 500 zł została uznana za wykonaną i nie podlegała zwrotowi, zatem wpłata w wysokości 500 zł została zaksięgowana na poczet opłaty za szkolenie. Konsument wskazał przy tym, że nie wnioskował o przeprowadzenie szkolenia i nie został poinformowany, że kwota 500 zł będzie zaliczona na jego poczet. Ponadto z podpisanej umowy wynikało, że kwota ta została ujęta jako wpłata własna stanowiąca zapłatę części ceny za zakup urządzenia, nie wyodrębniono w umowie, że konsument odbył szkolenie odpłatne i że na wyraźne żądanie konsumenta wykonano je przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Prezes Urzędu uznał zatem, że spółka SMED celowo zawarła kwestionowane postanowienie we wzorcu umowy oraz w podpisywanych umowach mając świadomość, że jest to sprzeczne z przepisami prawa. 

Prezes UOKiK uznał, że opisane praktyki firmy SMED  naruszały zbiorowe interesy konsumentów poprzez wprowadzanie ich w błąd, oraz dodatkowo godziły w ich interesy ekonomiczne.

foto: pixabay/geralt