202106.11
0

Sieć sklepów SMYK S.A. pouczona przez UOKiK

31 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowaniu wobec Spółki Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzonej do obrotu zabawki: “hulajnoga trójkołowa SIMKI” w związku z tym, że wyrób ten został wycofany z obrotu oraz powiadomiono użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach. Ponadto Prezes UOKiK  poprzestał na pouczeniu ww. Przedsiębiorcy, oraz ustalił wysokość opłaty związanej z badaniami laboratoryjnymi wspomnianej zabawki na 409 zł, które uiścić ma Spółka Smyk. 

Omawiany produkt poddany został badaniom laboratoryjnym w Laboratorium w Lublinie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które wykazały, że zabawka nie jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN 71-1+A1:2018-08 „ Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”. Ponadto w wyniku oględzin oznakowania zabawki, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu stwierdzili, że wyrób nie posiadał ostrzeżenia o którym mowa w pkt 7.6.1 załącznika nr 1 ,,Wymagania dla zabawek’’, które brzmi: „Ostrzeżenie! Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym”.

Pismem z dnia 2 grudnia 2020 r. Firma Smyk S.A. poinformowała, że niezwłocznie po otrzymaniu informacji, że zabawka nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, jeszcze w lipcu 2020 r. podjęła decyzję o zaprzestaniu sprzedaży wyrobu, ponadto oświadczyła, że wprowadzono na rynek łącznie 1536 sztuk zabawki. Ze względu na stwierdzone niezgodności oraz zagrożenie stwarzane przez wyrób, Prezes UOKiK postanowieniem z dnia 18 grudnia 2020 r., wezwał stronę postępowania do wycofania wyrobu z obrotu, zaprzestania udostępniania wyrobu oraz powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach w formie ogłoszenia opublikowanego w dzienniku (gazecie) o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej, wyznaczając termin 45 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie ww. postanowienia.

Spółka Smyk S.A. została poinformowana również, że organ nadzoru rynku odstąpi od nałożenia na nią kary pieniężnej, jeżeli strona postępowania przedstawi w terminie 45 dni, dowody potwierdzające wykonanie wskazanego postanowienia. 

Pismem z 3 lutego 2021 r., Spółka poinformowała, że wycofała wyrób z obrotu i poinformowała użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach wyrobu z wymaganiami oraz oświadczyła, że wyrób został wycofany ze wszystkich sklepów sieci SMYK. Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, organ nadzoru rynku czyli UOKiK, prowadzący postępowanie wydał decyzję o umorzeniu postępowania, w związku z tym, że niezgodność wyrobu z wymaganiami została usunięta, wyrób został wycofany z obrotu lub użytku, odzyskany, zniszczony lub powiadomiono użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami. Przekazane przez stronę postępowania materiały dowodowe w ocenie Prezesa UOKiK potwierdziły, że zabawka, niespełniająca wymagań, nie znajduje się w obrocie, nie będzie udostępniana a konsumenci zostali poinformowani o stwierdzonych niezgodnościach, co stanowiło podstawę do umorzenia postępowania.

W związku z powyższym Spółka Smyk S.A. została jedynie obciążona kosztami badań laboratoryjnych w wysokości 409,00 zł.

foto: pixabay/djedjenny