202105.11
0

Sieć Biedronka naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

2 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzonym postępowaniu, uznał iż Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, właściciel sieci sklepów “Biedronka” (dalej: Biedronka) stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Owo naruszenie polegało na:

  • rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w materiałach reklamowych o zamieszczeniu na stronie internetowej www.biedronka.pl regulaminów akcji promocyjnych o charakterze ogólnopolskim, w sytuacji, gdy takie regulaminy nie zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej lub zostały zamieszczone z opóźnieniem, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie warunków promocji i uniemożliwić im dokonywanie zakupów na warunkach promocyjnych, a przez to stanowiło nieuczciwą praktykę rynkową,
  • nieuznawaniu reklamacji złożonych przez konsumentów w związku z akcjami promocyjnymi o charakterze ogólnopolskim, w sytuacji, w której sieć Biedronka nie udzieliła odpowiedzi na te reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

W toku postępowania sieć Biedronka zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków ww. działań poprzez:

  • organizację szkolenia dla konsumentów w formie on-line, które dostępne będzie na stronie internetowej, w 4 turach w terminie 90 dni od uzyskania akceptacji materiałów przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i będzie dostępne do wyczerpania przewidzianej puli nagród, która wynosić będzie 7 500 000 zł, co przekłada się na wydanie 500.000 bonów rabatowych o wartości 15 zł.,
  • wydawanie bonów  rabatowych, które będzie można wykorzystać jeden raz, a przyznawany będą one w formie kodu rabatowego wraz z instrukcją ich wykorzystania, który przesyłany będzie na podany przez konsumenta numer telefonu w terminie do 7 dni po upływie dostępności szkolenia,
  • przygotowanie sieć Biedronka szczegółowego i jasnego regulaminu dla konsumentów, w którym zostaną opisane wszystkie opisane wyżej zasady uczestnictwa w szkoleniu oraz wykorzystania bonów rabatowych,
  • umieszczenie i utrzymywanie przez okres 3 tygodni, w terminie 90 dni od uzyskania akceptacji materiałów mających być przedmiotem szkolenia, na stronie internetowej www.biedronka.pl oraz w każdym sklepie sieci Biedronka na tablicy informacyjnej informacji o wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na sieć Biedronka,  w związku z tym zobowiązaniem obowiązek jego wykonania.

Prezes UOKiK zważył, co następuje:

Kluczowe w niniejszej sprawie jest to, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentów, jeżeli w toku postępowania okaże się, że przedsiębiorca istotnie stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów z który to przedsiębiorca, zobowiąże się do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, zobowiązać przedsiębiorcę do wykonania tych zobowiązań. W doktrynie podkreśla się, że tzw.  “decyzja zobowiązująca” stanowi jeden z najbardziej skutecznych mechanizmów będących w dyspozycji Prezesa Urzędu, których celem jest doprowadzenie działań przedsiębiorców do stanu zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Można wręcz powiedzieć, iż jest to modelowy – bo koncyliacyjny, niesporny – sposób kształtowania przez regulatora zasad działania rynku sprzyjającego konsumentom. Przyczyną wysokiej skuteczności takiej procedury jest przede wszystkim proporcjonalne rozłożenie obciążeń i korzyści po obu stronach tej relacji administracyjnoprawnej. Każda ze stron, czyli w tym wypadku: organ administracyjny – UOKiK i przedsiębiorca – sieć Biedronka , wnosi swoisty wkład w doprowadzenie do stanu zgodności z prawem, poświęcając z reguły pewne wartości, w zamian zyskując inne. Istotne jest tu przede wszystkim to, iż ostatecznie zyskuje konsument, którego interes podlega szczególnej ochronie.

Co do samej oceny postępowania sieci Biedronka, Prezes UOKiK zauważył, że skoro przedsiębiorca zadeklarował w materiałach promocyjnych kierowanych do konsumentów, iż szczegóły promocji zawarte są w regulaminie dostępnym na jego stronie internetowej, to konsument ma prawo oczekiwać terminowego spełnienia ww. zobowiązania. W tym miejscu wskazać należy, iż regulaminy promocji przygotowywane do każdej akcji promocyjnej są bardzo istotnym elementem całego przedsięwzięcia, które wpływa bezpośrednio na decyzje zakupowe konsumentów, w szczególności w zakresie tego, co kupić oraz czy w ogóle skorzystać z oferty Spółki. W tym wypadku, konsumenci zostali pozbawieni informacji pozwalającej na zorientowanie się, jakie były rzeczywiste zasady promocji, co w konsekwencji uniemożliwiło im spełnienie promocyjnych warunków, jeżeli zdecydowałby się na zakup produktów z oferty Biedronki. Ponadto, regulaminy akcji promocyjnych nie były ogólnie dostępne dla konsumentów w sklepach sieci Biedronka. Jak wskazała Spółka, personel sklepu mógł udostępnić taki regulamin, jednakże tylko na żądanie konsumenta. W ocenie Prezesa UOKiK, powyższe nie zapewniło konsumentom swobodnego dostępu do treści regulaminu akcji promocyjnej w tak bezinwazyjny sposób, jak byłoby to możliwe poprzez stronę internetową sieci Biedronka. Co więcej, z doświadczenia życiowego wynika, iż próba pozyskania od pracowników sklepu treści regulaminu może być znacznie utrudniona lub niemożliwa.

 Prezes UOKiK w toku postępowania ustalił, iż sieć Biedronka nie zawsze udzielała konsumentom odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, tj. w terminie zakreślonym przez ustawodawcę, a także przez samego przedsiębiorcę w jego regulaminach promocji. Co więcej, część z tych reklamacji, mimo upływu ww. terminu, Biedronka nie uznawała za zasadne. W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do uznania takich reklamacji, a wręcz odbywać się to powinno automatycznie – sam brak odpowiedzi oznacza bowiem jej uznanie. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Prezesa UOKiK, Spółka mogła dopuścić się działania sprzecznego z prawem.

foto:pixabay/Clker-Free-Vector-Images