202105.17
0

Seaside Park sp. z o.o. stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 9 marca 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania które stwierdziło iż spółka Seaside Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, nałożył na tą spółkę obowiązek podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków jej działań. Spółka Seaside Park przekazywała konsumentom w treści materiałów reklamowych nieprawdziwe informacje o wysokości korzyści finansowych związanych z nabyciem lokalu użytkowego w inwestycji realizowanej pod nazwą SEASIDE PARK w Kołobrzegu. Według informacji, korzyści miały wynikać z zainwestowania środków pieniężnych w nabycie takiego lokalu. Korzyści te były jednak zawyżone poprzez podanie nieprawdziwej wysokości stopy zwrotu z inwestycji w odniesieniu do rocznego czynszu najmu wynikającego z zawartych umów najmu, co stanowiło nieuczciwą praktykę rynkową.

Po podjęciu zobowiązania przez Seaside Park sp. z o.o. do podjęcia działań zmierzających do usunięcia skutków opisanego naruszenia Prezes Urzędu nałożył na ww. Spółkę obowiązek wykonania zobowiązania poprzez:

  • opublikowanie na stronie internetowej Spółki oraz na jej profilu na portalu Facebook oświadczenia o nieprawdziwości rozsyłanych przez nią informacji,
  • przyznanie konsumentom którzy zostali dotknięci skutkami praktyki, możliwości otrzymania jednorazowego przysporzenia w postaci vouchera (kodu rabatowego) uprawniającego jednorazowo do 50% zniżki na usługę pobytu i zakwaterowania w hotelu Seaside Park Sp. z o.o.,
  • przyznanie konsumentom, którzy zakupili apartament typu condo oraz są stronami umowy najmu lokalu zawartej z podmiotem zarządzającym hotelem Seaside Park, jednorazowego przysporzenia w postaci dodatkowych 7 dni pobytu właścicielskiego w 2021 r., na warunkach analogicznych do przewidzianych w umowach najmu.

Prezes Urzędu zważył, co następuje:

Na etapie przedkontraktowym Spółka promowała zakup lokali w systemie condo, składając deklaracje dotyczące poziomu zysku z takiej inwestycji. Z treści materiałów reklamowych stosowanych przez Spółkę, wynikało, że Spółka w jednym z folderów reklamowych informowała o gwarantowanym czynszu najmu w stałej wysokości 6,5%, w innym natomiast o 7% stopie zwrotu z inwestycji. Nabywca lokalu w systemie condo standardowo podpisywał umowę rezerwacyjną, przedwstępna umowę sprzedaży, umowę najmu oraz przyrzeczoną umowę sprzedaży.

W opinii Prezesa Urzędu, kierując się treścią reklam stosowanych przez Seaside Park sp. z o.o. przeciętny konsument mógł podjąć decyzję dotyczącą umowy, której by nie podjął, gdyby wiedział, że korzyści z zainwestowanych środków będą niższe od deklarowanych. Decyzja dotycząca umowy nie oznacza przy tym nabycia lokalu, ale może też polegać m.in. na zainteresowaniu się konsumenta ofertą Spółki, czy też podjęciu działań w celu uzyskania dodatkowych informacji o tej ofercie. Ponadto, przekazywane przez Seaside Park sp. z o.o. informacje dotyczące korzyści związanych z nabyciem lokalu użytkowego w inwestycji SEASIDE PARK były nieprawdziwe. Konsument miał bowiem obowiązek uiścić nie tylko cenę netto lokalu (od której liczony jest przez Spółkę zysk/stopa zwrotu), ale również cenę wyposażenia tego lokalu oraz podatek VAT od obu tych kwot. Osiągnięty przez niego roczny czynsz najmu był zatem niższy od deklarowanych przez Spółkę 6,5 czy 7% zysku z zainwestowanych środków. Takie działanie dotyczące korzyści związanych z nabyciem produktu (w tym przypadku lokalu w systemie condo), wprowadzało konsumentów w błąd.

Spółka  Seaside Park złożyła wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej na podstawie art. 28 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Treść zobowiązania Spółki została opisana wcześniej. Prezes UOKiK uznał iż za przyjęciem zobowiązania Spółki przemawia okoliczność, że Inwestycja jest zakończona, a praktyka zaniechana. Oprócz tego, wdrożenie zaproponowanych przez Spółkę działań miało spowodować usunięcie skutków stosowanej praktyki w możliwie największym stopniu, a jednocześnie pozwoliło osiągnąć podstawowe cele decyzji zobowiązującej, a mianowicie szybkość i efektywność załatwienia sprawy dla dobra interesu publicznego.

foto: pixabay/geralt