202109.24
0

Przedsiębiorca ukarany za sprzedaż węgla niespełniającego norm

25 czerwca bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o nałożeniu kary na przedsiębiorcę prowadzącego w województwie podkarpackim skład węgla w wysokości 2.802,00 zł na skutek uchybienia przez niego wymaganiom jakościowym dla paliw stałych, określonym w rozporządzeniu Ministra Energii z 27 września 2018 r.

W trakcie kontroli przeprowadzonej 6 października 2020 r. pobrano próbki węgla kamiennego orzech. Następnie inspektorzy reprezentujący Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, przekazali próbkę węgla kamiennego do niezależnego, akredytowanego laboratorium tj. SGS Polska Sp. z o.o.


Badanie laboratoryjne wykazało, że oferowany w dniu kontroli tj. 6 października 2020 r. węgiel kamienny orzech, nie spełniał wymagań jakościowych określonych w ww. rozporządzeniu z uwagi na zawyżony parametr zawartość nadziarna, którego wynik badania wyniósł 19,2%, przy wymaganiach jakościowych określonych w rozporządzeniu max. 10,0%. W związku z powyższym uznano, że badany węgiel kamienny orzech jest niezgodny z parametrami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Energii z 27 września 2018 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych powiadomił Przedsiębiorcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia wysokości należności pieniężnej stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek węgla kamiennego orzech jak również kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania do badań laboratoryjnych oraz nałożenia na tego Przedsiębiorcę obowiązku ich uiszczenia na rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził co następuje:
Zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo stałe nie spełnia jakichkolwiek wymagań jakościowych określonych w przepisach UOKiK może nałożyć na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki paliwa stałego przeznaczonej do badań i badań próbki kontrolnej oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił wysokość należności pieniężnej, na podstawie faktur VAT wystawionych przez SGS Polska Sp. z o.o., za badanie próbek węgla kamiennego orzech na łączną sumę 2.802,00 zł.

foto: pixabay/Skitterphoto