202107.19
0

Po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, UOKiK nakazuje wycofanie zabawki ze sprzedaży

W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu w Hurtowni Zabawek Hurt Detal Kasprzak Zofia w Koninie, stwierdzono w ofercie handlowej ww. przedsiębiorcy zabawkę lalka, a następnie z materiału dowodowego, zgromadzonego w toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że Zofia Kasprzak zakupiła zabawkę od spółki „NANO-PREMIUM” sp. z o. o. Następnie, badania laboratoryjne przeprowadzone na zlecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi wykazały, obecność w głowie lalki ftalanu bis (2-etyloheksylu).

§ 5 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że zabawki, a także zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci lub osób trzecich podczas przewidywanego okresu ich użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, z uwzględnieniem zachowania się dzieci.

W związku  z tym,  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że wyrób nie spełniał wymagań określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla zabawek i mając na uwadze powyższe wydał w dniu 22 lutego lipca 2021 r. decyzję, w której zakazał firmie Hurtownia Zabawek Hurt Detal Kasprzak Zofia, udostępniania omawianej zabawki. Jednocześnie akta z przedmiotowej kontroli przekazano Prezesowi UOKiK, celem wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r. Prezes UOKiK wezwał „NANO-PREMIUM” sp. z o. o. do wycofania wyrobu z obrotu, zniszczenia wyrobu oraz powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz na stronie internetowej „NANO-PREMIUM” sp. z o. o. Mając na uwadze, iż wyrób zawiera niebezpieczną substancję w ilościach szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa, a także biorąc pod uwagę konieczność usunięcia istniejącego zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników wyrobu, Prezes UOKiK stwierdził, iż zasadne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazu wydanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. W niniejszej sprawie nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zdaniem Prezesa UOKiK jest zasadne ze względu na ochronę zdrowia użytkowników. Postępowania mają na celu wycofanie ww. wyrobów z obrotu, zniszczenie wyrobów oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. 

Oprócz tego, Prezes UOKiK zawiadomił firmę Gazelo sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie: dotyczącej wprowadzenia przez tą firmę do obrotu zabawki, nałożenia na stronę postępowania administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zabawki niezgodnej z wymaganiami §5 ust. 1 rozporządzenia w związku z pkt. 3.1.1 i 3.1.3 załącznika nr 1 „WYMAGANIA DLA ZABAWEK” do rozporządzenia, oraz ustalenia opłaty związanej z badaniami laboratoryjnymi zabawki.