202102.19
0

Novanet Spółka z o.o. naruszyła zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po otrzymaniu licznych skarg od konsumentów oraz rzeczników konsumentów dotyczących nieprawidłowości w działalności Novanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeprowadził postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy działania przedsiębiorcy Novanet lub przedsiębiorców współpracujących z tą spółką, związane z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczeniem i promowaniem usług telekomunikacyjnych  stanowią praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

8 września 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następujące praktyki firmy Novanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zostały uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów: 

1. Wprowadzanie w błąd konsumentów w związku ze składaniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przez sugerowanie, że składana oferta i dokumenty przedkładane konsumentom dotyczą zmiany warunków umowy zawartej z dotychczasowym usługodawcą, podczas gdy w rzeczywistości dotyczyły zawarcia nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Novanet Spółka z o.o., a tym samym zmiany usługodawcy, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.

2. Obciążaniu konsumentów dodatkową płatnością za usługi w postaci usługi dodatkowej określonej w dziale III umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, prezentacji numeru CLIP i wykazu połączeń w formie wydruku, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy bez uzyskania wyraźnej zgody konsumenta.

Prezes UOKiK jednocześnie nakazał zaniechania ich stosowania z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że Novanet Spółka w zakresie zawierania z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych posługiwała się wzorcem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Spółka nie informując konsumentów o możliwości świadczenia za dodatkową odpłatnością usług dodatkowych, nie uzyskiwała od nich zgody na ich świadczenie, tylko przekazywała konsumentom do podpisu umowy z zaznaczonymi już automatycznie okienkami wyboru usług dodatkowych. Następnie, pomimo braku wyraźnej zgody konsumentów na świadczenie ww. usług Spółka żąda od konsumentów zapłaty za te usługi, w tym wykaz połączeń w formie wydruku. Występowanie przez Spółkę z żądaniem za zapłatę za usługi dodatkowe potwierdzają również faktury przekazane zarówno przez Spółkę, jak i konsumentów.

W ocenie Prezesa Urzędu, działania polegające na prezentowaniu oferty Spółki w rozmowach telefonicznych oraz zawieraniu umów z konsumentami są bezpośrednio związane z promocją i nabyciem jej usług i mieszczą się w przedstawionym powyżej pojęciu praktyki rynkowej. Jednocześnie praktyka stosowana przez Novanet Spółka z o.o. stała w jawnej sprzeczności z przepisami prawa, a ściślej  art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Partnerzy handlowi Spółki nie nagrywali rozmów telefonicznych w trakcie których oferowane były jej usługi.

Jednak na podstawie skarg i zawiadomień konsumentów Prezes Urzędu ustalił, że podczas pierwszego kontaktu telefonicznego konsumenci nie uzyskiwali jednoznacznych i jasnych informacji o tożsamości Spółki, czyli operatora, którego oferta była prezentowana w trakcie owej rozmowy. W rozmowach konsultanci informowali, że oferta dotyczyła usług świadczonych przez dotychczasowego operatora i dotyczyła obniżenia rachunku, co było niezgodne z prawdą.

W odniesieniu do drugiego punktu zarzutów wobec Spółki, czyli obciążaniu konsumentów dodatkowymi płatnościami za dodatkowe usługi telekomunikacyjne, sprzeczność z prawem takiego zachowania wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku umów zawieranych przez konsumentów z Novanet Spółka z o.o. wspomniane „krzyżyki” w okienkach znajdujących się przy nazwie usługi dodatkowej były nadrukowane, konsumenci nie mieli zatem możliwości ich samodzielnego zaznaczenia.

Ponadto w opinii Prezesa Urzędu podpisanie przez konsumenta oświadczenia o zapoznaniu się z wzorcami umów składającymi się na umowę nie mogło zostać uznane za udzielenie wyraźnej zgody na dodatkowe płatności wynikające z korzystania z tych usług w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w związku z nią, które pociągały za sobą konieczność uiszczenia dodatkowej płatności. Zebrany przez Prezesa Urzędu materiał dowodowy wskazał, że ani podczas sprzedażowej rozmowy telefonicznej, ani podczas rozmów weryfikacyjnych osoby działające w imieniu Novanet Spółka z o.o. nie przekazywały konsumentom informacji o usługach dodatkowych i nie uzyskiwały w zakresie świadczenia tych usług odpowiednich zgód konsumentów. W związku z tym zasadne jest stwierdzenie, że Novanet Spółka z o.o. od samego początku swojej działalności mógł nie mieć zamiaru uzyskiwania zgody klientów na świadczenie usług dodatkowych. Konsumenci zatem nie mieli nawet możliwości wyrażenia woli nabycia lub zrezygnowania z tych usług, ponieważ były one zawsze zaznaczone na umowie. Mając na uwadze powyższe, Prezes Urzędu stwierdził jednoznacznie, że opisane zachowanie Novanet Spółka z o.o. spełniło przesłanki naruszenia z art. 10 ust. 1 upk.

foto: pixabay/geralt