201708.30
0

Możliwość żądania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej: Ustawa) przyznaje wierzycielowi w art. 10 ust. 1 uprawnienie do żądania od dłużnika bez wezwania kwoty w wysokości równowartości w złotych 40 euro.

„ Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.”

Obowiązek zapłaty rekompensaty w kwocie 40 euro powstaje w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dotrzymał ustalonego terminu zapłaty z innym przedsiębiorcą wynikającego np. z umowy sprzedaży czy z umowy o świadczenie usług, która została zawarta przez strony w związku z wykonywaną przez nie działalnością.

Podkreślić przy tym należy,  że w celu dochodzenia ww. kwoty co do zasady nie ma konieczności wykazywania wysokości kosztów odzyskiwania należności, a nawet ich poniesienia w ogóle (vide: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 grudnia 2015 r. sygn. akt III CZP 94/15). Kwota 40 euro jest kwotą ryczałtową, a możliwość jej dochodzenia nie jest uwarunkowana spełnieniem jakichkolwiek dodatkowych przesłanek. Natomiast jeżeli koszty odzyskiwania należności były wyższe niż 40 euro, wierzyciel może domagać się ich zasądzenia ponad kwotę ryczałtu, niemniej jednak ta okoliczność wymaga udowodnienia.

Zryczałtowana rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 Ustawy, powinna być wyliczona poprzez przeliczenie kwoty 40 euro na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wierzytelność stała się wymagalna.

Np. jeżeli termin zapłaty upłynął 30 sierpnia 2017 r., 40 euro przeliczamy na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu 31 lipca 2017 r. (poniedziałek).  W związku z tym, iż w tym dniu średni kurs euro wynosił 4,2545 zł, możemy żądać rekompensaty w wysokości 170, 18 zł. Na marginesie podkreślić należy, że gdyby 31 lipca 2017 r. nie był dniem roboczym należy wziąć pod uwagę średni kurs euro ogłoszony  przez NBP w poprzednim dniu roboczym. (link do Tabeli nr 146/A/NBP/2017 z dnia 2017-07-31 http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a146z170731)

Możliwość żądania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest niewątpliwie dodatkowym narzędziem dla przedsiębiorców do walki z nierzetelnymi kontrahentami. Żądanie 40 euro wraz żądaniem odsetek z jednej strony mobilizuje dłużników do dokonywania terminowych płatności, a z drugiej stanowi dla wierzycieli łatwą do dochodzenia rekompensatę prowadzonej często długiej i żmudnej windykacji. Zaznaczyć jednak należy, że przedmiotowe uprawnienie nie dotyczy konsumentów.

Karolina Laskowska

Fot. Fotolia