202105.24
0

Łóżeczka ze sklepów SMYK wycofane po interwencji UOKiK

28 stycznia 2021 r.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po postępowaniu przeprowadzonym w związku z produktem jakim jest łóżeczko SMIKI wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie, stwierdził, że przedsiębiorca usunął przyczyny zagrożeń stwarzanych przez ten produkt i umorzył postępowanie administracyjne oraz odstępuje od nałożenia na przedsiębiorcę Smyk S.A. kary pieniężnej i poprzestał na pouczeniu przedsiębiorcy.

Kwestionowany produkt to łóżeczko “SMIKI” przeznaczone dla niemowląt z możliwością użycia jako dostawne. Łóżeczko składa się z metalowej konstrukcji, na którą został naciągnięty materiał tekstylny stanowiący boki łóżeczka. W trakcie kontroli inspektorzy reprezentujący Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (dalej jako „Opolski WIIH”) poddali łóżeczko ocenie bezpieczeństwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W toku kontroli kontrolerzy reprezentujący Opolskiego WIIH pobrali do badań laboratoryjnych egzemplarz łóżeczka i przekazali go do Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Lublinie. Badania laboratoryjne łóżeczka wykazały, że produkt nie spełniał wymagań bezpieczeństwa wskazanych w pkt 4.2.4 normy z uwagi na zastosowanie niewłaściwego układu kółek oraz nóg tj. łóżeczko posiada dwie nogi (stopki) oraz dwa kółka bez możliwości zablokowania.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Strona postępowania – Smyk S.A. – poinformowała, że podjęła działania naprawcze w zw. z zaistniałą sytuacją, i wycofała łóżeczka ze sprzedaży. Ponadto strona postępowania poinformowała swoich dystrybutorów o zagrożeniach stwarzanych przez łóżeczko oraz o konieczności wstrzymania jego sprzedaży i odesłania wszystkich egzemplarzy do swojego magazynu centralnego. Firma Smyk S.A. oświadczyła, że przed wprowadzeniem kwestionowanego produktu na rynek uzyskała potwierdzenie i zapewnienie od swojego dostawcy, o tym, że produkt jest bezpieczny i spełnia wymagania normy. Na dowód powyższego firma Smyk S.A. przekazała raport z testów przeprowadzonych na przełomie marca i kwietnia 2020 r. dotyczący spełniania przez łóżeczko wymagań norm bezpieczeństwa. Pomimo tego, po stwierdzeniu wad w produkcie, firma Smyk S.A. zdecydowała, że wycofane produkty nie wrócą ponownie do sprzedaży i zostaną zutylizowane o czym poinformowała UOKiK. Ponadto, Przedsiębiorca Smyk S.A. postępowania poinformowała, że w ramach przeprowadzonej akcji informacyjnej dla konsumentów zwróconych zostało łącznie (*** – tajemnica handlowa) egzemplarzy, w tym (***- tajemnica handlowa) sztuk zostało zutylizowanych, natomiast (***- tajemnica handlowa) sztuki kwestionowanego produktu w dniu 7 grudnia 2020 r. zostały przekazane do utylizacji, jednocześnie przekazana do UOKiK została dokumentacja zdjęciową potwierdzającą umieszczenie komunikatu dla konsumentów.

W świetle art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydał decyzję o umorzeniu postępowania, z powodu usunięcia przyczyn zagrożeń przez producenta lub dystrybutora produktu.

Jak podkreślił UOKiK, od momentu powzięcia wiadomości o dokonanym naruszeniu prawa firma Smyk S.A. bez zbędnej zwłoki przystąpiła do eliminacji skutków jego naruszenia, polegającej na wycofaniu produktów z rynku i przekazaniu ich do utylizacji. Zdaniem Prezesa UOKiK podkreślić należy efektywną współpracę strony postępowania z organem nadzoru, przedstawiła ona bowiem komplet dowodów potwierdzających wyeliminowanie zagrożenia stwarzanego przez kwestionowany produkt. Ponadto brak było skarg i reklamacji na kwestionowany produkt. Dodatkowo do organu nadzoru nie dotarły jakiekolwiek sygnały z rynku, aby zagrożenie stwarzane przez produkt miało swoje nieszczęśliwe następstwa w postaci jakiegokolwiek wypadku konsumenckiego.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK odstąpił od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestał na pouczeniu, ponieważ, po pierwsze, waga naruszenia prawa była w omawianym przypadku znikoma, a po drugie, strona postępowania – Smyk S.A. – zaprzestała naruszania prawa.

foto: pixabay/ErikaWittlieb