202103.25
0

Komisja Etyki Reklamy negatywnie o reklamie skierowanej do dzieci

16 grudnia 2020 r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy podjął uchwałę stwierdzającą, iż reklama internetowa www.hejalbert.pl. będąca przedmiotem skargi, naruszyła normy art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Skarżący argumentował w złożonej skardze, iż hasło reklamowe produktu Albert Klub dla dzieci, o treści “Zostań członkiem najmądrzejszego klubu dla dzieci.” jest bezpodstawne, nie przedstawia żadnych dowodów na tezę w nim zawartą i tym samym wprowadza w błąd. Sugeruje, że jest to klub najwyższy w jakimś rankingu, którego nie ma. Nie ma na to twierdzenie dowodów, nie też ma kryteriów oceny klubów dla dzieci, ani też żadnych rankingów tego typu.

Co istotne, w toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent. Wniósł on o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Ponadto wniósł on o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego “Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia wspomnianych norm Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i naruszała ona dobre obyczaje. Zespół Orzekający uznał, iż reklama zawierająca określenie superlatywne “najmądrzejszy klub dla dzieci” bez poparcia tej tezy żadnymi dowodami lub badaniami, nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, ani też zgodnie z dobrymi obyczajami.

Mogła ona również nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać ich w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Zespół podkreślił, że przedstawione w reklamie dane nie mogą być w żadnym wypadku używane w sposób wprowadzający w błąd. W opinii Zespołu przedmiotowa reklama wprowadzała odbiorców w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu. Nie wskazano w niej także źródła danych na potwierdzenie, iż reklamowany Albert Klub dla dzieci, faktycznie jest “najmądrzejszym klubem dla dzieci”.

Dodatkowo, Zespół zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń superlatywnych.

foto: ooceey/pixabay