202105.05
0

Komisja Etyki Reklamy odrzuciła skargę na reklamę syropu

23 grudnia 2020 r. Komisja Etyki Reklamy wydała uchwałę w sprawie reklamy spółki USP Zdrowie Sp. z o.o.. Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. Ponadto, jak zaznaczono w orzeczeniu, Komisja działała mając na uwadze doświadczenia wyniesione ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA).

We wniosku dotyczącym reklamy internetowej produktu marki Pelavo, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki poprzez  wprowadzenie w konsumentów w błąd: „Reklama wykorzystuje ikonę koronawirusa. To wprowadza w błąd. W reklamie jest wspomniana ochrony przed wirusami. Zwykły syrop nie zwalcza wirusów. Nie ma podanych żadnych badań czy źródeł, że ten produkt rzeczywiście działa na wirusy.” oraz: „Reklama pokazuje koronawirusy; jest tak sugestywna, że można odczuć, że to środek zwalczający koronawirusa”- pisownia oryginalna.

Oceniając skarżony przekaz reklamowy Zespół Orzekający nie dopatrzył się jednak w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanych norm etyki reklamy. Uznał on, że  przedmiotowa reklama nie zawiera treści naruszających dobre obyczaje, nie nadużywa też zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.  Ponadto zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama nie wprowadzała w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu. Zespół zwrócił uwagę, iż zawarte w skardze sformułowanie „Reklama pokazuje koronawirusa (…) jest nadinterpretacją niezgodną z przekazem reklamowym.

Komisja Etyki Reklamy zaznaczyła również, że nie jest organem właściwym do oceny zgodności reklamy z przepisami prawa, dlatego poleciła Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem, czego Wnioskodawca się domagał.

foto: pixabay/Steffen Frank