201705.10
0

Kary pieniężne za naruszenia przepisów przy przewozie towarów

Dnia 01 maja 2017 roku zmieniona została Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Wprowadzono szeroki katalog kar pieniężnych oraz dookreślono zakres odpowiedzialności podmiotów wysyłających i odbierających, przewoźników a nawet kierowców.

[Niedopełnienia obowiązków przez podmioty wysyłające lub odbierające]

W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. W określonych przypadkach podmiot wysyłający zobowiązany jest również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu.

W przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot odbierający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.

W przypadku niewykonania wskazanych powyżej obowiązków, odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł.

W przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu odpowiednio przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający w zgłoszeniu, odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20 000 zł.

[Niedopełnienia obowiązków  przez przewoźnika]

W przypadku niedokonania zgłoszenia przez przewoźnika lub stwierdzenia, że towar nie odpowiada co do rodzaju, ilości, masy lub objętości towarowi wskazanemu przez przewoźnika w zgłoszeniu – na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 20 000 zł.

W przypadku gdy przewoźnik nie uzupełni zgłoszenia o dodatkowe dane przewidziane w ustawie (art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3), na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

[Niedopełnienia obowiązków przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika]

W przypadku gdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik nie wykona  wymaganej prawem aktualizacji zgłoszenia lub  zgłosi dane niezgodne ze stanem faktycznym, inne niż dotyczące towaru – odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że kara ta nie będzie nałożona w przypadku gdy niedopełnienie obowiązku aktualizacji zgłoszenia nastąpiło wskutek niedostępności rejestru.

[Niedopełnienia obowiązków przez kierowcę]

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu potwierdzającego przesunięcie między magazynowe wystawiony przez nadawcę towarów, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Karę pieniężną powinna być uiszczona na rachunek bankowy wyznaczonego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna.

Fot. Fotolia