202105.20
0

JMS SPORTS ukarane przez UOKiK

5 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzonym postępowaniu podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł na przedsiębiorcę “JMS SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa, tj. grilla piknikowego okrągłego Eurax BBQ.

W trakcie kontroli inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (dalej jako „Pomorski WIIH”) poddali grill ocenie bezpieczeństwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W wyniku badań organoleptycznych inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej stwierdzili, że grill może stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na nieprawidłowości w zakresie konstrukcyjnym. Inspektorzy ustalili bowiem, że z uwagi na zbyt krótki wspornik w środkowej części rusztu nie jest możliwe stabilne osadzenie rusztu na żywność. W związku z tym ruszt opiera się tylko na dwóch bocznych wspornikach i przechyla się do przodu lub do tyłu – niemożliwe jest więc ustawienie rusztu na żywność w płaszczyźnie poziomej. W opinii inspektorów Inspekcji Handlowej ww. nieprawidłowości mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkowników podczas eksploatacji produktu, co w konsekwencji może być przyczyną nieszczęśliwych wypadków (np. wywołać pożar) i poparzeń. Kwestionowany produkt może stwarzać zagrożenie dla użytkowników również z uwagi na brak informacji i ostrzeżeń dotyczących jego właściwej eksploatacji.

W związku z powyższym Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Firma JMS SPORTS poinformowała, że Pomorski WIIH kontaktował się z nią w trakcie kontroli u dystrybutora, gdyż pojawił się problem ze skręceniem przedmiotowego grilla oraz że otrzymała po kilku dniach informację, iż grill został zmontowany według załączonej do grilla instrukcji obsługi. Firma JMS SPORTS podkreśliła, że zarzuty formułowane przez Pomorski WIIH mogą wynikać z niewłaściwego złożenia produktu przez inspektorów Inspekcji Handlowej. a. Jednocześnie spółka JMS SPORTS wniosła o rzetelną analizę materiału zebranego przez Pomorski WIIH, w szczególności weryfikację informacji o niestabilnej konstrukcji i budowie grilla oraz jego poszczególnych elementów. W związku z tym, Prezes UOKiK poinformował firmę JMS SPORTS o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego tj. Instytutu Techniki Górniczej KOMAG z siedzibą w Gliwicach w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych grilla oraz wydania opinii, czy produkt jest bezpieczny dla użytkowników. Po przeprowadzeniu badań, Instytut Techniki Górniczej KOMAG przekazał sprawozdanie z badań, z którego wynikało, że w przypadku badanego grilla nie ma możliwości stabilnego, poziomego osadzenia rusztu na żywność w konstrukcji grilla. Jednocześnie, Pomorski WIIH podtrzymał swoje stanowisko w zakresie niespełniania przez grill wymagań bezpieczeństwa.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Przedsiębiorca JMS SPORTS wprowadził grill piknikowy okrągły Eurax BBQ na rynek i jest jego producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. a Prezes UOKiK podzielił przytoczoną wcześniej opinię inspektorów Inspekcji Handlowej i uznał, że grill nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o 25 ogólnym bezpieczeństwie produktów, w związku z czym może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników.  W świetle art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje jednocześnie decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął

przyczyny zagrożeń. W ramach ustaleń z chińskim producentem firma JMS SPORTS zmodyfikowała w grillu ruszt na żywność, a następnie przekazała poprawiony egzemplarz do

Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach w celu poddania go badaniom laboratoryjnym pod kątem zgodności z pkt 4.2.1 i pkt. 4.2.6 ww. normy. Z wyników badań laboratoryjnych wynika, że zmiany konstrukcyjne wprowadzone przez JMS SPORTS zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, a poprawiony egzemplarz spełnia wymagania pkt 4.2.1 oraz pkt 4.2.6. normy. W ramach podjętych działań naprawczych strona postępowania poinformowała, że zweryfikowała w ten sposób 11 507 sztuk grilla.

Mając na względzie dowody przekazane przez stronę postępowania organ nadzoru uznał, iż usunęła ona przyczyny zagrożeń stwarzanych przez kwestionowany grill, co stanowi przesłankę do umorzenia postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu. Jednocześnie Prezes UOKiK u za okoliczność obciążającą JMS SPORTS uznał znaczną liczbę sztuk produktu wprowadzonych na rynek (33 320 sztuki). Wymierzając karę, Prezes UOKiK uwzględnił wagę naruszenia przez stronę postępowania przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Należy bowiem zauważyć, że nałożona na JMS SPORTS kara pieniężna stanowi 10 % maksymalnego wymiaru kary, wynoszącego – zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie – do 100 000 zł. Prezes UOKiK uznał, że kara określona w sentencji decyzji jest adekwatna do stwierdzonych naruszeń, spełni swój skutek prewencyjno – represyjny i skłoni przedsiębiorcę do nienaruszania przepisów z zakresu ogólnego bezpieczeństwa produktów.

foto: pixabay/Clker-Free-Vector-Images