201808.18
0

Jak zaskarżyć postanowienie wydane przez asesora sądowego, niepełniącego obowiązków sędziego ?

Zgodnie z Ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje asesorów sądowych, którzy przez okres 4 lat od objęcia stanowiska pełnią obowiązki sędziego.
W związku z tym, że Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje wprost zaskarżania orzeczeń wydanych przez asesorów sądowych Sąd Rejonowy w P. powziął wątpliwość co do środka jakim takie orzeczenie powinno być zaskarżone i wystąpił z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego: “Czy na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych wydanego przez asesora sądowego, który nie pełni obowiązków sędziego, przysługuje przewidziana w art. 39822 § 1 KPC skarga (na orzeczenie referendarza sądowego)?“.
Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 12 lipca 2018 r. orzekł iż, na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych wydane przez asesora, który nie pełni obowiązków sędziego (art. 106i § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23), przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji (art. 394 § 1 KPC).

Komentarz:
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych w wersji obowiązującej do dnia 10.08.2018 r. w art. 106i §10 przewidywała, iż asesor sądowy w okresie, w którym nie pełni obowiązków sędziego, wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej inne niż wymiar sprawiedliwości. Paragraf ten został jednak wykreślony i w chwili obecnej już nie obowiązuje. Naszym zdaniem stanowisko Sądu Najwyższego należy uznać za słuszne.

Fot. Fotolia