202104.12
0

Firma udzielająca pożyczek ukarana przez UOKiK

30 grudnia 2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działanie firmy Xulock Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, polegające na zamieszczaniu na stronach internetowych prowadzonych przez tą firmę, nieprawdziwych informacji, wskazujących na możliwość zawarcia umowy pożyczki na stronach internetowych, podczas gdy nie służyły one zawieraniu umów pożyczek, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów oraz za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazał zaniechania jej stosowania. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył w związku z tym na spółkę Xulock karę pieniężną w wysokości 30 000,00 zł płatną do budżetu państwa.

Prezes Urzędu zważył, co następuje.

Xulock, poprzez prowadzone strony internetowe, przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje, wskazujące na możliwość zawarcia umowy pożyczki na tych stronach, podczas gdy nie służyły one zawieraniu umów pożyczek. Oznaczało to, że każdy konsument potencjalnie zainteresowany otrzymaniem pożyczki przez Internet, mógł zdecydować się na złożenie wniosku o udzielenie pożyczki poprzez strony internetowe prowadzone przez Spółkę, co zdaniem UOKiK wskazywało na ingerencję w interes publiczny, bowiem takie postępowanie spółki Xulock mogło dotykać potencjalnie nieograniczonej liczby konsumentów, którzy mogli być narażeni na negatywne skutki praktyki stosowanej przez Spółkę. Interes publiczny przejawia się bowiem także w postaci zbiorowego interesu konsumentów.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego sprawy, przedmiotem działania spółki Xulock jest tak naprawdę gromadzenie danych osobowych osób zainteresowanych uzyskaniem pożyczki, przesłanych w uzupełnionym przez te osoby wniosku, za który osoby te muszą uiścić opłatę za pomocą wysokopłatnej wiadomości sms bądź przelewem – a następnie przekazanie ich do pośrednika kredytowego, a nie udzielanie pożyczek samemu. Używane przez spółkę Xulock określenia na stronach internetowych przez nią prowadzonych, które sugerują lub dają wrażenie, że jest ona podmiotem, który udziela pożyczek np.: „Udzielamy pożyczek z własnego Kapitału”, są niezgodne z prawdą. Strony te nie służą bowiem wcale do zawierania umów pożyczek, a do gromadzenia danych osobowych osób zainteresowanych uzyskaniem pożyczki. Sugestie (jak przytoczona jedna z nich) i wrażenia są wzmocnione sposobem, w jakim przedstawione zostały te informacje, ponieważ ich treść oraz konstrukcja i układ stron internetowych, mogą lub mogły sugerować dostępność pożyczki. Stosując takie sformułowania świadczące o tym, że udzielenie pożyczki jest lub było pewne i aby ją otrzymać wystarczy tylko złożyć wniosek, spółka Xulock dodatkowo potęguje odczucia konsumentów o łatwości jej uzyskania.

Konsumenci nie są w żaden sposób świadomi, że wypełnione przez nich wnioski nie są lub nie były rozpatrywane przez spółkę Xulock, lecz dopiero mogły być przedmiotem ewentualnego zainteresowania pośrednika kredytowego, bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia pożyczki. To z kolei oznacza, że konsumenci mogliby w ogóle nie skorzystać z oferty Spółki, tylko udaliby się bezpośrednio do tych podmiotów, bez ponoszenia pośrednictwa kosztów lub uiszczania opłaty przelewem. W niniejszej sprawie, działania przedsiębiorcy przede wszystkim naruszyły majątkowy interes konsumentów. Konsumenci zainteresowani otrzymaniem pożyczki wysyłają lub wysyłali wiadomości sms o podwyższonej opłacie lub przelew. Jak wskazano w postępowaniu, koszt sms-ów, które należało wysłać był znaczny (ponad 30 złotych). Podobnie należy ocenić koszt obecnie stosowanej opłaty – 29 zł brutto. Należy również wziąć pod uwagę możliwą sytuację, w której konsument, chcący zawrzeć umowę pożyczki przez Internet, wysłał więcej niż jednego sms-a o stawce Premium Rate a obecnie dokona kilku przelewów. Podkreślenia wymaga również fakt, iż Xulock wykorzystywał i wykorzystuje kilka stron internetowych, skierowanych do tej samej grupy adresatów.

W związku z czym niewykluczone jest, że konsumenci zostali narażeni na straty finansowe przez przedsiębiorcę kilkukrotnie (poprzez różne strony internetowe). Oprócz interesu majątkowego, naruszony został również niemajątkowy interes konsumentów w postaci ich prawa do prawdziwej, rzetelnej informacji dotyczącej działalności Spółki, która jak wykazano, zamieszczała nieprawdziwe informacje dotyczące charakteru jej działalności na stronach internetowych, które prowadziła.

foto: pixabay/mohamed_hassan