202105.27
0

Firma Koleta sp. z o.o. okłamywała konsumentów

11 lutego 2021 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu wobec Koleta sp. z o.o., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania ww. spółki polegające na:

  • kierowaniu do konsumentów zaproszeń na organizowane przez ww. spółkę pokazy handlowe w których zawarte były nieprawdziwe informacje, mówiące że głównym przedmiotem tych spotkań miały być badania układu krążenia czy też diagnostyka układu krążenia, podczas gdy głównym ich celem było zaprezentowanie oferty handlowej spółki, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową,
  • przekazywaniu konsumentom nieprawdziwych informacji, że osoba, która miała prowadzić pokaz handlowy, a następnie miała omawiać wyniki badań była starszym diagnostą, podczas gdy osoba prowadząca pokaz nie posiadała w tym zakresie żadnych kwalifikacji lub uprawnień, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową,

i nakazał zaniechanie jej stosowania. Oprócz tego, Prezes UOKiK nałożył na Koleta sp. z o.o. dwie kary w wysokości 101 125,00 zł każda, w związku z każdą z wymienionych powyżej praktyk.

Z nagrania z pokazu organizowanego przez Spółkę w dniu 30 maja 2019 r. wynika, że prelekcje na które byli zapraszani konsumenci były poświęcone w przeważającej części tematyce związanej z wodą i kwestii picia wody określanej przez osobę prowadzącą jako „żywa”. W trakcie

spotkań prowadzący przeprowadzał również doświadczenia związane z wodą „żywą” i wodą przyniesioną przez konsumentów. W wyniku tych doświadczeń woda butelkowana miała się zagotować i przybrać ciemny kolor, natomiast woda określana przez osobę prowadzącą jako „żywa” pozostała przejrzysta i nie uległa zagotowaniu.

Prezes Urzędu zważył, co następuje:

W kontekście zgromadzonego materiału dowodowego bezsprzecznym jest to, że rzeczywistym celem organizowanych przez Przedsiębiorcę spotkań było zaprezentowanie konsumentom jego oferty handlowej. Z punktu widzenia niniejszej sprawy kluczowym jest to, że przyjęta przez Przedsiębiorcę forma kierowanych do konsumentów zaproszeń uniemożliwiała w praktyce zorientowanie się w rzeczywistym ich celu. Przy ocenie zakwestionowanej praktyki nie można również pominąć tego, że w toku samego pokazu, prowadzący również podkreślał jego rzekomo niehandlowy cel informując konsumentów, że „Ja nie jestem sprzedawcą, tylko starszym diagnostą…”. w końcowej części pokazu prowadzący skupił się na pozytywnych właściwościach i aspektach spożycia wspomnianej tzw. wody „żywej”, również w kontekście leczenia chorób oraz przedstawił także możliwość przystąpienia do „programu rewitalizacji komórkowej” oferowanego przez Przedsiębiorcę w skład którego wchodziło urządzenie do filtrowania wody (za pomocą którego można było rzekomo uzyskać tzw. wodę „żywą” w warunkach domowych) i do którego można zakwalifikować się wynikami badań uzyskanymi w toku spotkania. Finalnie, podczas omawiania wyników badań przedstawiciel Koleta sp. z o.o. informował uczestników spotkania o ich problemach zdrowotnych, a następnie przedstawiał ofertę udziału w „programie rewitalizacji komórkowej”, za opłatą. Ponadto, w ocenie Prezesa Urzędu, całokształt informacji przekazywanych przez spółkę Koleta sp. z o.o. na pokazie w zakresie posiadanych kwalifikacji przez osobę prowadzącą spotkanie mógł wzbudzać u konsumentów przeświadczenie, że faktycznie osoba prowadząca dysponowała takimi kwalifikacjami, a przekazywane przez nią informacje były rzetelne i odzwierciedlały aktualną wiedzę medyczną.

Mając na względzie poczynione powyżej uwagi, Prezes UOKiK przyjął, że w rozpatrywanej sprawie spełnione zostały przesłanki niezbędne do uznania działań Koleta sp. z o.o. za praktyki bezprawne i naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Zdaniem Prezesa Urzędu, orzeczone kary finansowe są adekwatne do okresu, stopnia oraz okoliczności naruszenia przez Koleta sp. z o.o. przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kary te pełnią przede wszystkim funkcję represyjną, stanowiąc sankcję i dolegliwość za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz prewencyjną, czyli zapobiegającą ponownemu ich naruszeniu. Nie bez znaczenia jest ponadto ich walor wychowawczy, odstraszający dla innych przedsiębiorców przed stosowaniem w przyszłości tego typu praktyk w obrocie z konsumentami.

foto: pixabay/geralt