202106.16
0

Fellowes Polska S.A. ukarana przez UOKiK

22 kwiecień 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Fellowes Polska S.A. z siedzibą w Markach karę pieniężną w wysokości 434 474 PLN płatną do budżetu państwa. Prezes UOKiK podjął taką decyzję po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, które wykazało, iż Fellowes Polska S.A. stosował praktyki ograniczające konkurencję i naruszające zakazy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 ust. 1 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a które polegały na ustalaniu przez Fellowes Polska S.A. z dystrybutorami urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego marki Fellowes minimalnych cen odsprzedaży tych produktów w Internecie. Działanie to stanowi porozumienie zawarte na krajowym rynku hurtowej sprzedaży urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego, ograniczające konkurencję na krajowym rynku sprzedaży detalicznej tych urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego.

Postępowanie dotyczyło urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego sprzedawanego pod marką Fellowes. W jego toku ustalono, że w okresie od roku 2011 do lipca 2019 r. (data zakończenia aneksowania umów) Fellowes stosowała – jedynie na terytorium Polski – politykę cenową, której celem była stabilizacja detalicznych cen urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego marki Fellowes w Polsce na poziomie ustalanym przez tego przedsiębiorcę. W celu zwiększenia zakupów produktów Fellowes przez sprzedawców detalicznych, Fellowes stosowała następującą politykę sprzedaży. W okresie od roku 2011 do roku 2016 ustalała z Dystrybutorami maksymalne rabaty jakie powinni stosować przy ustalaniu cen odsprzedaży, co skutkowało ustalaniem minimalnych cen odsprzedaży.

Pozwalało to Dystrybutorom na niewielki manewr cenowy wokół ceny ustalonej za pośrednictwem rabatu. W ww. okresie Dystrybutorzy byli upominani telefonicznie – jednak bez wyciągania w stosunku do nich konsekwencji – w przypadku nieprzestrzegania polityki cenowej Fellowes. Następowało to po uzyskaniu przez Fellowes informacji z rynku o sprzedaży urządzeń biurowych i wyposażenia biurowego marki Fellowes po cenach znacząco odbiegających od cen ustalonych na podstawie maksymalnych rabatów przy odsprzedaży.

Od roku 2016 Spółka częściowo zmodyfikowała zasady polityki cenowej. Ustalała z Dystrybutorami wprost minimalne ceny, w których produkty marki Fellowes będą odsprzedawane. Zaczęła stosować też cenniki specjalne, w których określane były między innymi ceny minimalne jakie winny być stosowane w odsprzedaży (określane przez Spółkę terminem „ceny rekomendowane”). Ceny zakupu w cennikach promocyjnych były konstruowane w ten sposób, aby pozwalały przy stosowaniu określonych przez Fellowes cen minimalnych uzyskiwać dodatnie, kilkuprocentowe marże ze sprzedaży wszystkim Dystrybutorom.

Prezes UOKiK uznał, że w niniejszej sprawie została spełniona przesłanka naruszenia interesu publicznego. Porozumienia cenowe, zarówno pomiędzy konkurentami (tj. w relacji horyzontalnej), jak i pomiędzy kontrahentami działającymi na różnych szczeblach obrotu (tj. w relacji wertykalnej), zaliczają się do najcięższych naruszeń konkurencji, które wywołują niekorzystne działania na rynku, zniekształcając ten rynek i ograniczając albo eliminując na nim konkurencję. W ocenie Prezesa UOKiK Działania Fellowes zakłócały konkurencję poprzez uniemożliwianie lub utrudnianie podmiotom nabywającym produkty marki Fellowes konkurowanie ceną z innymi członkami sieci dystrybucji (rozumianej jako sieć sprzedaży produktów marki Fellowes). Na istnienie porozumienia po stronie Dystrybutorów wg UOKiK wskazuje:

  • ich uczestnictwo w spotkaniach, w tym wyjazdowych, na których przekazywane były szczegółowe instrukcje jak należy ustalać ceny odsprzedaży w sprzedaży internetowej,
  • monitorowanie cen i kierowanie do Fellowes skarg na kontrahentów niestosujących polityki cenowej Fellowes wraz z oczekiwaniem podjęcia przez Spółkę interwencji,
  • wyrażanie zgody na podniesienie ceny, w związku z wprowadzaniem nowego cennika specjalnego przez Fellowes, do poziomu określonego w cenniku i w dacie wskazanej przez Spółkę,
  • co do zasady podnoszenie ceny do poziomu określonego przez Spółkę w następstwie interwencji Fellowes.

Zdaniem prezesa UOKiK należy przyjąć, iż Fellowes miała świadomość bezprawności swoich działań. Jak uznał Sąd Okręgowy w Warszawie, nie jest możliwe, aby przedsiębiorca o znacznej renomie i długim okresie funkcjonowania na rynku nie zdawał sobie bowiem sprawy ze swoich czynności będących bezprawnymi i ograniczającymi konkurencję. Tym samym Prezes UOKiK uznał, że porozumienie przez cały okres trwania miało jednolity antykonkurencyjny cel, tj. ograniczenie konkurencji polegające na ustalaniu minimalnych cen odsprzedaży produktów Fellowes w Internecie, a tym samym stanowiło porozumienie jednolite i ciągłe.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK podjął decyzję o nałożeniu na Fellowes Polska S.A. kary pieniężnej w wysokości 434 474 PLN. O takiej kwocie zadecydowało sklasyfikowanie porozumienia stwierdzonego niniejszą decyzją jako naruszenia poważnego, za które przewidziana jest ustawowo kara w przedziale od 0,2% do 1% obrotu przedsiębiorcy.

foto:pixabay/succo