201707.11
0

Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. wyłącznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP

W dniu 13 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych zmieniająca art. 157(1) k.s.h. tj. przepisu dotyczącego wzorców umowy stosowanych przez zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz art. 167 k.s.h.

Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymagać będzie wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz co nowe, opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, który będzie stanowił załącznik do wniosku o rejestrację spółki. Również lista wspólników, a także oświadczenie wszystkich członków zarządu o tym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione – stanowiące obligatoryjne załączniki do wniosku o rejestrację spółki w formie elektronicznej – winny być w sposób opisany powyżej przez każdego z członków zarządu.

Fot. Fotolia