201708.16
0

Czy dłużnicy odczują podatek VAT od opłat egzekucyjnych ?

Komornicy sądowi działają w obrocie prawnym nie jako podmiot prawa publicznego, lecz w formie przedsiębiorców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą- tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie I FPS 8/16. Wobec czego, do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, będzie miał zastosowanie art. 15 ust. 1 w związku z ustępem 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy te wskazują, że podatnikami są m.in. osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że komornikom nie przysługuje wyłączenie wynikające z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT mówiące, że “nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”. Według NSA komornikom nie przysługuje też wyłączenie zawarte w unijnej dyrektywie o VAT..

Skoro więc komornicy zostali uznani za podatników VAT, pojawiły się wątpliwości czy wysokość opłat egzekucyjnych wskazanych w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji powinna być podwyższona o podatek VAT.

Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 27 lipca 2017 r. III CZP 97/16 zgodnie z którym komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług.