202106.18
0

Borg Automotive sp. z o.o. ukarane przez UOKiK za opóźnienia w płatnościach

18 marca 2021 r. Na podstawie art. 13v ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Borg Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, obejmującego okres luty, marzec, kwiecień 2020 r., tj. trzy kolejne miesiące, przypadające w okresie 2 lat przed dniem wszczęcia postępowania, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych we wspomnianym okresie przez Borg Automotive sp. z o.o.. W związku z tym, Prezes UOKiK nałożył na Borg Automotive sp. z o.o. administracyjną karę pieniężną w wysokości 14 547,99 zł. 

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w przepisie art. 3537 Kodeksu cywilnego i w jej granicach, strony zawierające umowę mogą uzgodnić termin spełnienia świadczeń – w tym termin zapłaty świadczenia pieniężnego – według swego uznania, jednak nie może to naruszać obowiązujących ustaw. Uzgodnione terminy zapłaty nie mogą zatem przekraczać maksymalnych terminów zapłaty, o których mowa w art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy, umowne terminy zapłaty, ustalone z naruszeniem wymienionych przepisów ustawy są nieważne, a zamiast nich stosuje się terminy zapłaty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 ust. 2 Ustawy.

Świadczenie pieniężne niespełnione w terminie to zatem:

  • świadczenie pieniężne niespełnione lub spełnione po terminie umówionym przez

strony,

  • świadczenie pieniężne spełnione wprawdzie w terminie umówionym przez strony transakcji handlowej, ale z naruszeniem wymienionych przepisów Ustawy.

Dokonując ustalenia w zakresie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w przypadku świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji symetrycznych (transakcje handlowe, w których obydwie strony mają status dużego przedsiębiorcy albo obydwie strony mają status średniego, małego lub mikroprzedsiębiorcy) a także transakcji asymetrycznych (transakcje handlowe, w których jedna strona ma status dużego przedsiębiorcy, a druga strona status średniego, małego lub mikroprzedsiębiorcy) w których dłużnikiem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca, a wierzycielem jest duży przedsiębiorca, Prezes UOKiK przyjął, że uzgodniony przez strony termin zapłaty świadczenia pieniężnego może być dłuższy niż 60 dni, pod warunkiem, że strony w umowie wyraźnie tak ustalą i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Po przeprowadzeniu analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego Prezes Urzędu ustalił, że w okresie objętym postępowaniem Spółka Borg Automotive sp. z o.o. nie spełniła lub spełniła po terminie wymagalne świadczenia pieniężne (dalej: „zakwestionowane świadczenia pieniężne”), które zostały wyszczególnione w odpowiednich opracowanych przez Prezesa Urzędu tabelach. W oparciu o tak ustalony stan faktyczny, Prezes Urzędu wyliczył liczbę dni opóźnienia dla każdego ze świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie oraz wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie, a dla każdego ze świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie ustalił liczbę dni opóźnienia oraz obliczył jednostkową karę pieniężną.

Wysokość kary, o której tu mowa, obliczana jest jako suma jednostkowych kar za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie pieniężne, które było wymagalne w okresie objętym postępowaniem, z pominięciem świadczeń pieniężnych, w przypadku których termin ich spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia postępowania. Tym samym, mając na uwadze powyższe ustalenia, a także dokonane wyliczenia w zakresie sumy świadczeń niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez Spółkę, w konsekwencji stanowiące o nadmiernym opóźnianiu się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Spółkę, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prezes Urzędu nałożył na Spółkę administracyjną karę pieniężną w wysokości 14 547,99 zł. 

foto: pixabay/stevepb