202108.02
0

Bank Handlowy S.A. naruszał zbiorowe interesy konsumentów

6 maja 2021 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po stwierdzeniu że Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, które polegających na: nieobniżaniu całkowitego kosztu kredytu o proporcjonalną wartość kosztów (obliczoną tzw. metodą liniową), które dotyczyły okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy o kredyt konsumencki w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, nałożył na Bank Handlowy S.A. obowiązek wykonania szeregu działań. Prezes UOKiK podjął taką decyzję po przyjęciu zobowiązania złożonego przez Bank Handlowy S.A. do podjęcia określonych czynów zmierzających do zakończenia wskazanych powyżej naruszeń i usunięcia ich skutków. Należą do nich: 

  1. opublikowanie na stronach internetowych Banku Handlowego S.A. (na moment wydania decyzji: www.citibank.pl, www.citibankonline.pl, www.online.citibank.pl) oraz jednorazowe przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia informującego konsumentów, którzy w okresie od 18 grudnia 2011 r. do 10 września 2019 r., dokonali spłaty Pożyczki gotówkowej lub Pożyczki do karty przed terminem umownym, że mogą oni uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty, i mogą wnosić o ponowne rozliczenie prowizji wskazując produkt i umowę oraz numer rachunku bankowego, na który miał nastąpić zwrot. 
  2. ponowne rozpatrzenie wszystkich otrzymanych reklamacji związanych z niniejszą sprawą,
  3. podjęcie działań w celu zakończenia sporów sądowych z konsumentami dochodzącymi roszczeń zakresem odpowiadających zwrotom, o których mowa,
  4. dokonanie zwrotów pieniężnych, o którym mowa, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku;

Ponadto, Prezes UOKiK nałożył na Bank Handlowy S.A. obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania przyjętego zobowiązania w terminie 7 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. 

Prezes UOKiK zważył co następuje:

W niniejszej sprawie skutkami działań Banku Handlowego S.A. dotknięta mogła zostać nieoznaczona grupa konsumentów, która zawarła ze Spółką umowę o kredyt konsumencki oraz zdecydowała się na skorzystanie z uprawnienia do przedterminowej spłaty kredytu. Działanie Spółki nie dotyczyło więc zindywidualizowanego kręgu osób. Spółka nie występowała ze swoją ofertą do poszczególnych, zindywidualizowanych konsumentów z osobna. Praktyka Spółki mogła naruszać za to majątkowy interes konsumentów, wyrażający się w niezwracaniu im w przypadku spłaty kredytów przed terminem określonym w umowach, prowizji, która dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umów.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Prezesa UOKiK należało  stwierdzić, że naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zostało uprawdopodobnione. Oprócz tego, działanie Spółki polegające na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty prowizji, które dotyczyły okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, mogło naruszać obowiązujące przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, za uprawdopodobnione należało uznać naruszenie przez Bank Handlowy S.A. zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 o uokik.

Wobec woli zakończenia naruszeń i usunięcia ich skutków oraz złożonej propozycji zobowiązania wyrażonej przez Bank Handlowy S.A. w toku postępowania, Prezes UOKiK uznał za zasadne przyjęcie zobowiązania w przedstawionym wcześniej zakresie. W ocenie Prezesa UOKiK bowiem, zaproponowane przez Spółkę rozwiązanie zmierza do zakończenia naruszeń oraz usuwa ich trwające skutki.

foto:pixabay/Gerd Altmann