202107.14
0

Bank Handlowy naruszył zbiorowe interesy konsumentów

6 maja 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po uprawdopodobnieniu stosowania przez Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na nieobniżeniu całkowitego kosztu kredytu o proporcjonalną wartość kosztów , które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy o kredyt konsumencki w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, co może być uznane za niezgodne tą ustawą i może godzić w zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji może stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wydał następującą decyzję:

Po przyjęciu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązania złożonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do zakończenia wskazanych powyżej naruszeń i usunięcia ich skutków, Prezes UOKiK nałożył na bank obowiązek:

  • złożenia na stronach internetowych Banku Handlowego S.A. (www.citibank.pl, www.citibankonline.pl, www.online.citibank.pl) jednokrotnego oświadczenia o możliwości skorzystania z propozycji przygotowanej przez Bank w ramach rekompensaty publicznej, oraz przesłania go swoim klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W myśl tej propozycji, konsumenci, którzy w okresie od 18 grudnia 2011 r. do 10 września 2019 r. dokonali spłaty Pożyczki gotówkowej lub Pożyczki do karty przed terminem umownym, jeżeli zawarli umowę o wskazane produkty również w powyższym okresie, w celu odzyskania nadpłaconej kwoty, mogą wnosić o ponowne rozliczenie prowizji.
  • dokonanie zwrotu – w ramach przysporzenia konsumenckiego – części prowizji, proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy o kredyt konsumencki, tym konsumentom, którzy w okresie od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 10 września 2019 r., spłacili Pożyczkę gotówkową lub Pożyczkę do karty w terminie wcześniejszym niż przewidziany w umowie zawartej również w tym okresie.
  • ponowne rozpatrzenie wszystkich otrzymanych reklamacji dotyczących niniejszej sprawy
  • podjęcie działań w celu zakończenia sporów sądowych z konsumentami dochodzącymi roszczeń zakresem odpowiadających zwrotom, poprzez:

– złożenie w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji do właściwych sądów pism procesowych zawierających oświadczenia o uznaniu roszczeń,

– nieskładanie środków odwoławczych od wyroków w zakresie w jakim zasądzają na rzecz konsumentów roszczenia odpowiadające zwrotom. 

W uzasadnieniu tej decyzji, Prezes UOKiK stwierdził, iż w niniejszej sprawie skutkami działań Banku Handlowego S.A. dotknięta mogła zostać nieoznaczona grupa konsumentów, która zawarła z Bankiem umowę o kredyt konsumencki oraz zdecydowała się na skorzystanie z uprawnienia do przedterminowej spłaty kredytu. Działanie Banku nie dotyczyło zindywidualizowanego kręgu osób. Bank nie występował również ze swoją ofertą wyłącznie do poszczególnych, zindywidualizowanych konsumentów z osobna. Praktyka Banku  mogła naruszać za to

majątkowy interes konsumentów, wyrażający się w niezwracaniu im w przypadku spłaty kredytów przed terminem określonym w umowach, prowizji, która dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umów. Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić, że naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zostało uprawdopodobnione.

Co bardzo istotne, zdaniem UOKiK, interes konsumentów należy rozumieć jako interes prawny (a nie faktyczny), a więc uznany przez ustawodawcę jako zasługujący na ochronę i zabezpieczenie. Pojęcie to obejmuje swym zakresem prawo konsumentów do uczestniczenia w przejrzystych i niezakłóconych przez przedsiębiorcę warunkach rynkowych, zapewniających konsumentom możliwość dokonywania transakcji przy całkowitym zrozumieniu, jaki jest ich rzeczywisty sens ekonomiczny i prawny na etapie przedkontraktowym i w czasie wykonywania umowy. W związku z tym, efektem naruszenia interesu prawnego może być naruszenie również stricte ekonomicznych interesów konsumentów (czyli o wymiarze majątkowym). Godzenie w zbiorowe interesy konsumentów może polegać zarówno na ich naruszeniu, jak i na samym tylko zagrożeniu ich naruszenia.  Nie jest zatem także konieczne ustalenie, że którykolwiek z konsumentów został rzeczywiście poszkodowany wskutek stosowanej przez przedsiębiorcę praktyki. 

foto: pixabay/geralt