202106.28
0

APA-2 SZMUKSTA ukarana przez UOKiK

1 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – utrzymał w mocy zaskarżoną przez firmę APA-2 SZMUKSTA Spółka Komandytowa decyzję, na mocy której wymierzono owej spółce karę pieniężną w wysokości 1.800 zł z tytułu niewykonania ustawowego obowiązku należytego uwidaczniania cen towarów i usług. 

W dniach 2 i 6 lipca 2020 r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie, przeprowadzili kontrolę w Centrum Budowlanym w Koszalinie, należącym do przedsiębiorcy APA-2. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że

w przypadku 95 rodzajów towarów (na 100 sprawdzonych) w żadnym przypadku nie uwidoczniono ich cen i jednocześnie w przypadku wszystkich sprawdzonych 65 rodzajów towarów pakowanych, posiadających na opakowaniach informację o objętości lub masie, nie uwidoczniono w żaden sposób ich cen jednostkowych. W związku z tym, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski WIIH nałożył na przedsiębiorcę APA-2 karę pieniężną w wysokości 1.800 zł. 

W dniu 1 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: „Prezesem UOKiK” bądź „organem drugiej instancji”) otrzymał za pośrednictwem Zachodniopomorskiego WIIH odwołanie od ww. decyzji. Strona, czyli Spółka APA-2, działając poprzez pełnomocnika, w odwołaniu wniosła o uchylenie w całości decyzji. Skarżonej decyzji strona zarzuciła naruszenie odpowiednich przepisów prawa procesowego, oraz wytknęła organom administracji publicznej, że „piętrzą przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej”.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył i stwierdził co następuje:

Po przeanalizowaniu całokształtu materiału dowodowego, w tym protokołu kontroli oraz załączników do tego protokołu, organ drugiej instancji nie miał żadnych wątpliwości co do zaistnienia faktu naruszenia przepisów ustawy o informowaniu o cenach. Stan faktyczny udokumentowany w protokole kontroli i załączonej do niego dokumentacji nie budził zastrzeżeń organu drugiej instancji. Prezes UOKiK stwierdził, że organ pierwszej instancji zasadnie uznał, iż strona dopuściła się naruszenia wymagań prawnych w zakresie informowania konsumentów o cenach towarów oraz ich uwidaczniania w stopniu uzasadniającym wymierzenie kary pieniężnej. Odpowiadając na argumenty Spółki zawarte w sprzeciwie do decyzji pierwszej instancji, Prezes UOKiK w pierwszej kolejności wskazał, że celem ustawy o informowaniu o cenach jest ochrona interesów konsumentów oraz prawidłowa konkurencja między przedsiębiorstwami. Informacja dotycząca ceny towaru jest bardzo istotna i służy właściwemu poinformowaniu o niej nabywcy, a także stwarza identyczne warunki dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Odpowiedzialność wynikająca z ww. przepisu ma zatem charakter obiektywny i powstaje z chwilą popełnienia naruszenia. Oznacza to, że przesłanką tej odpowiedzialności jest stwierdzenie nieprzestrzegania przez określony podmiot nałożonych prawem obowiązków. Wobec powyższego, organ po stwierdzeniu faktu naruszenia obowiązku o którym mowa w art. 4

ustawy o informowaniu o cenach, musi wydać decyzję administracyjną, na podstawie której nakłada karę pieniężną w przewidzianej w tej ustawie wysokości. Mając na względzie charakter odpowiedzialności administracyjnej, bez znaczenia pozostają okoliczności, np. w tym wypadku działania naprawcze polegające na uzupełnianiu brakujących cen na towarach, gdyż karę wymierza się za samo naruszenie prawa. Zdaniem Prezesa UOKiK, w omawianym przypadku kluczowe znaczenie ma fakt, iż odsetek towarów, przy których brak było cen był bardzo wysoki w stosunku do liczby towarów poddanych kontroli, albowiem dotyczył aż 95% skontrolowanych produktów. 

Co więcej, nie bez znaczenia był w niniejszej sprawie również czas trwania naruszenia przez stronę. Należy zaznaczyć, że brakujące informacje w zakresie uwidaczniania cen strona uzupełniła dopiero po pewnym czasie, na wyraźne żądanie organu (zawarte w wystąpieniu pokontrolnym), przez dłuższy czas stanowczo i konsekwentnie utrzymywała, że sprzedaż detaliczna nie dotyczy kontrolowanej placówki (o czym świadczy korespondencja z organem pierwszej instancji). 

Podsumowując, z uwagi na nieprzestrzeganie przez Spółkę APA-2 przepisów w zakresie informowania konsumentów o cenach, które skutkowało istotnym naruszeniem interesów konsumentów, Prezes UOKiK nie znalazł argumentów przemawiających za zmianą decyzji organu pierwszej instancji na korzyść Spółki. Utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję Zachodniopomorskiego WIIH, Prezes UOKiK miał na uwadze całokształt okoliczności sprawy, zarówno łagodzących, jak i obciążających, a w szczególności stopień naruszenia, dotychczasową działalność oraz wielkość osiąganego przychodu.

foto: pixabay/jarmoluk